Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 133 000 euro


 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: (091) 38 71 315

www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 133 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesorii do pojazdów mechanicznych STAR-266, HONKER, LUBLIN, MERCEDES 290GD, POLONEZ 1,6, FIAT SIENA, TARPAN IVECO zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV:

246, 251, 285, 291, 292, 311,314, 315, 316, 317, 332, 342, 343.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

31.12.2008r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl  lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy    PZP.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz.1163) .

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, podpisywania oferty i innych dokumentów ofertowych, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

 • Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.
 • Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem pisemnym.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył  kwoty wadium (art. 45 pkt 2  Ustawy PZP)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 05.03.2008r. godzina 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2008r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ IUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia   dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM  AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 
Ogłoszenie Ogłoszenie                SIWZ SIWZ

Umowa Projekt umowy            Formularz Formularz cenowy
dotyczy: przetargu na części i akcesoria do pojazdów mechanicznych - nr sprawy:2/D/2008

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 27.02.2008r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

 1. W pozycji 41:  zamawiający napisał:  Podnośnik hydrauliczny 3,5 T - Czy można zaoferować podnośnik hydrauliczny 3T lub 5 T?.
 2. W pozycji 43 :  Podnośnik hydrauliczny DHP-2,5T - Co zamawiający ma na myśli stosując oznaczenie DHP?. Oznaczenie to nic nie mówi. Czy chodzi o zwykły podnośnik hydrauliczny?.
 3. W pozycji 66: Zamawiający napisał :żarówka H-4 60/50 12V/5W. O którą żarówkę chodzi zamawiającemu?.
 4. W pozycji 111: silikon 400 C w poj.400g.- w pojemność jaką wykonawcy mogą zaoferować to 310g , 400 gramowe opakowania nie istnieją.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. poz.41 - można zaoferować podnośnik 3T,
Ad. 2. poz.43 - chodzi o zwykły samochodowy podnośnik hydrauliczny o udźwigu  2,5 T,
Ad. 3.-poz.66 - dotyczy żarówki reflektorowej H4 60/50 12V,
Ad. 4. poz.111 - można zaoferować silikon 400 C w pojemniku 310 g,

Jednocześnie informuję, iż  Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ /formularza cenowego /.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 28.02.2008r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania: 

Zamawiający podaje części do Man-Stara bez dokładnego określenia typu pojazdu. Proszę podać dokładny typ pojazdu lub nr. katalogowe części, gdyż po nr VIN nie można dokonać wyceny.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Star-266 MAN z kabiną L2000 typu L-50, silnik MAND0824LFG01, skrzynia biegów ZF6 S-850.

Zamawiający uzupełnił tym samym dane dotyczące pozycji 47, 51, 55, 68 formularza cenowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 28.02.2008r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia w w/w postępowaniu.
Poz. 14,15,16,17,18.

Prosimy określić, czy ma to być opona letnia, zimowa czy całoroczna.
Poz. 41,42,43.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na podnośniki o większym udźwigu np. zamiast 3,5T podnośnik 4T?

Czy w poz. 43 Zamawiający wymaga konkretnego podnośnika - oznaczenie DHP-2,5 wskazuje na konkretnego producenta.

Czy można zaproponować wyrób równoważny i o większym udźwigu - np. 3 tony?
Poz.115 i 119

Co oznacza pojęcie "stary" i "nowy" typ?

Obecnie w sprzedaży występuje jedynie jeden rodzaj pokrowca do Stara.

Prosimy także o wskazanie nr katalogowych, oznaczeń silników i ich pojemności dla wszystkich części silnikowych (typu: turbosprężarka, głowica), gdyż podanie nr VIN tego nie określa. Dotyczy to wszystkich pojazdów.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

 1. do poz.14, 15, 16, 17, 18 -  mają to być opony całoroczne,
 2. do poz.41,42, 43   - zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty o większym  udźwigu ,  mają to być podnośniki o udźwigu 3T i 5T,
 3. do poz.43 - zamawiający nie dopuszcza wyrobu równoważnego ma to być podnośnik o udźwigu 2,5.
 4. do poz.115 - pokrowiec chłodnicy do samochodu STAR-266 z kabiną typu 642, Nr kat.641.00.456,
 5. do poz.119 - pokrowiec chłodnicy do samochodu STAR-266 z kabiną typu 642 Nr kat.641.00.461,
 6. do poz.40  - dotyczy samochodu STAR-266 MAN z silnikiem MAN D0824LFG01 o pojemności 4580 dm3 /brak Nr katalogowego/,
 7. do poz.39 , 80 - dotyczy samochodu LUBLIN i TARPAN z silnikiem 4CT90-1 o pojemności 2417dm3, Nr katalogowy 00001462,
 8. do poz.82 - dotyczy samochodu STAR-266 z silnikiem typu 359M o pojemności 6842 dm3. Nr katalogowy - 359.12.203,
 9. do poz.79 - dotyczy samochodu FIAT SIENA 100 16V o numerze VIN - SUF 17800003047064 o pojemności 1600 dm3, typ silnika - 178B3, rok produkcji 1999. /dodatkowych danych nie posiadamy/,
 10. do poz.81 - dotyczy samochodu MERCEDES 290GD o numerze VIN - WDB461338-17-100166 o pojemności 2900 dm3. rok produkcji 1995, typ silnika 602.942 /dodatkowych danych nie posiadamy/.

 


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 11.03.2008 r.

oznaczenie sprawy: 2/D/2008

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORII 
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH STAR-266, HONKER, LUBLIN, MERCEDES 290GD,
POLONEZ 1,6, FIAT SIENA, TARPAN IVECO.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWO- MOTORYZACYJNE
"STAR - MOT"
Ul. MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Cena oferty brutto: 156.715,10

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ 
(cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt

W postępowaniu wzięły również udział oferty firm:

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNA "OLMOT"
UL. 15-GO GRUDNIA 12
78-320 POŁCZYN - ZDRÓJ

Cena oferty brutto:165.355,51

Oferta uzyskała -  94,77 pkt

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TRANS - SERWIS"
UL.GRUNWALDZKA 207 - 209
85-451 BYDGOSZCZ

Cena oferty brutto:166.677,25

Oferta uzyskała -  94,02 pkt

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.03.2008r.

 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 133 000 euro

 

Nr sprawy 2/D/2008

 

Na podstawie artykułu 95 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa części zamiennych i akcesorii do pojazdów mechanicznych STAR-266, HONKER, LUBLIN, MERCEDES, POLONEZ 1,6, FIAT SIENA, TARPAN IVECO  zawarto umowę z firmą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWO- MOTORYZACYJNE
Ul. MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 20.03.2008r.
 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam