Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawy części zamiennych, akcesoriów, materiałów technicznych do pojazdów mechanicznych i sprzętu wojskowego, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika CPV: grupy 251, 269, 286, 287, 291, 292, 311, 314, 315, 316, 317, 332, 342, 343, 366.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

01.02.2006r. - 31.12.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

•  Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

•  Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

•  Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.

•  Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

•  Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

•  Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 30.01.2006r. godzina 11:00
Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta ostarczy je do godziny 11:00 do dnia 30.01.2006 r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
(art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych) 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam