Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawy środków czystości zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): grupy: 245, 252, 212

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Do 31.12.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, wymaganymi OŚWIADCZENIAMI i ZAŚWIADCZENIAMI, jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

  • Z art. 22 ustawy pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZU S potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Miejsce składania ofert:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 20.03.2006. godzina 11:00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 20.03.2006 r.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Miejsce otwarcia ofert:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Sala Odpraw
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin otwarcia ofert: 20.03.2006 godzina 13:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

(art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych) 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam