Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 • Przygotowanie oraz wykonanie czyszczenia 2 sztuk zbiorników podziemnych o pojemności 25 m3 każdy.
 • Dokonanie sprawdzenia szczelności połączeń i przewodów instalacji ssącej łączącej zbiorniki z dystrybutorami oraz usunięcie usterek liczników dystrybutorów przez wymianę niesprawnych elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  ( Dz.U. z dnia 14 grudnia 2005r.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50514100-2

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

do 30.07.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

 • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
 • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

 • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 23.06.2006. godzina 11:00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 23.06.2006 r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

(art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315

Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

Opis przedmiotu zamówienia.

 • Przygotowanie oraz wykonanie czyszczenia 2 sztuk zbiorników podziemnych o pojemności 25 m3 każdy.
 • Dokonanie sprawdzenia szczelności połączeń i przewodów instalacji ssącej łączącej zbiorniki z dystrybutorami oraz usunięcie usterek liczników dystrybutorów przez wymianę niesprawnych elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z dnia 14 grudnia 2005r.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50514100-2

Opis części zamówienia, ofert wariantowych, jeżeli zamawiając dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia

do 30.07.2006r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie 1) OFERTY sporządzonej w języku polskim, wraz z 2) FORMULARZEM CENOWYM oraz wymaganymi 3) OŚWIADCZENIAMI. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

 • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
 • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

 • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
Pani Aneta Markowicz tel. fax. 091 38 71 315, tel. 38 71 344
kpt. Jacek Kubicki tel. 091 38 71 338

Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wadium.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta musi:

 • być sporządzona w języku polskim.
 • Zawierać datę sporządzenia.
 • Być podpisana.
 • Zapakowana i oznaczona następująco:
  koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:
  "CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW- NIE OTWIERAĆ"
  koperta wewnętrzna - adres oferenta

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 23.06.2006r. godzina 11:00
Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 23.06.2006r.

Termin otwarcia ofert: 23.06.2006r. godzina 13:00
Miejsce otwarcia: JW 1879 ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich w sposób określony w formularzu cenowym, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Cena za wykonanie zamówienia - 100%

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:
1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówieniacena nettocena brutto
Przygotowanie oraz wykonanie czyszczenia 2 sztuk zbiorników podziemnych o pojemności 25 m3 każdy.  
Dokonanie sprawdzenia szczelności połączeń i przewodów instalacji ssącej łączącej zbiorniki z dystrybutorami oraz usunięcie usterek liczników dystrybutorów przez wymianę niesprawnych elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z dnia 14 grudnia 2005r.)  
razem  

W Z Ó R    U M O W Y


     W dniu ................... r. zawarto umowę pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 1879 w Trzebiatowie,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

   Dowódcę : płk dypl. Dariusz KINAST
   Głównego Księgowego : Lilianna OPALSKA

a firmą ......................................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez ....................................................

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na:

 • przygotowaniu oraz wykonaniu czyszczenia 2 szt. zbiorników podziemnych o pojemności 25 m3 każdy.
 • dokonaniu sprawdzenia szczelności połączeń i przewodów instalacji ssącej łączącej zbiorniki
  z dystrybutorami oraz usunięcie usterek przez wymianę niesprawnych elementów. (Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.)

§ 2

Termin wykonania prac strony ustalają na dzień 01 - 30.07.2006 r.

§3

     Odbiór nastąpi na podstawie protokołu powykonawczego spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac w terminie nie późniejszym niż 1-go dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

§ 4

     Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy wykona niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania usługi.

§ 5

 1. Łączną wartość zleconych prac wyceniono na kwotę brutto ............. złotych (słownie: ................ złotych ).
 2. Należność za wykonaną pracę zostanie opłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po protokolarnym przyjęciu robót i wystawieniu faktury VAT. Należność przekazana zostanie wciągu 7 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego.
 3. Za niewykonanie umowy strony mogą naliczać kary umowne według następujących zasad:
 4. a). Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w przypadku:
  • odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5% wartości robót pozostałych do wykonania
  • opóźnienia w wykonaniu robót w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia
   za każdy dzień opóźnienia wynikającego z winy Wykonawcy.

§ 6

 1. Wykonawca potwierdza, że posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do wykonania prac objętych umową.
 2. Wykonawcę obciążają skutki wypadków mogących zaistnieć w związku z wykonywaną pracą wobec osób trzecich i urządzeń w czasie wykonywania prac.

§ 7

     Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na czas jednego roku, licząc od dnia sporządzenia protokółu odbioru prac. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wynikające z wadliwego wykonania prac Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w okresie gwarancji bezpłatnie w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o wystąpieniu nieprawidłowości.

§ 8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

     Wszelkie sprawy mogące wynikać między stronami niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zbiorniki-ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

Zbiorniki-SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word

Zbiorniki-Wzór umowy Wzór umowy w formacie Microsoft Word


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 02.08.2006 r.

oznaczenie sprawy: 10/2006

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na  usługę konserwacji i naprawy zbiorników mps.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"MODERBAZ"

ul. Sarbia 60/4

78-133 DRZONOWO.

Cena oferty: 9 760,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.03.08.2006

 


 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam