Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


 1. NAZWA FIRMY I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315.

 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
 4. Przetarg nieograniczony

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, części do komputerów oraz tonerów, tuszy i taśm do drukarek do końca 2006r.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 301, 302.

 7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

  Opis 1 części zamówienia:
  Tusze, tonery i taśmy barwiące do drukarek.
  Opis 2 części zamówienia:
  Części do komputerów
  Opis 3 części zamówienia:
  Drukarki

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
 10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 12. Do 31.12. 2006r.

 13. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
 18. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 19. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
 20. Cena za wykonanie zamówienia - 100 %

 21. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 22. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 10.07.2006r. godzina 11:00

  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 10.07.2006r.

 23. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 24. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 25. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 26. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający:
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315

 3. Tryb udzielenia zamówienia.
 4. Przetarg nieograniczony.

 5. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, części do komputerów oraz tonerów, tuszy i taśm do drukarek do końca 2006r.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 301, 302.

 7. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. Opis 1 części przedmiotu zamówienia:
  Tonery i tusze - muszą być w pełni zgodne ze typem urządzenia drukującego, posiadać znaki towarowe producenta lub certyfikat zgodności potwierdzający dopuszczenie do eksploatacji w urządzeniach producenta sprzętu, do którego są przeznaczone.

  Lp.

  Nazwa Asortymentu

  J.m.

  Ilość

  1

  Toner do drukarki HP LaserJet 1015

  Szt.

  2

  2

  Toner do drukarki HP LaserJet 1020

  Szt.

  18

  3

  Toner do drukarki HP LaserJet 5L

  Szt.

  1

  4

  Toner do drukarki HP LaserJet 4000

  Szt.

  2

  5

  Toner do drukarki HP LaserJet 4200

  Szt.

  2

  6

  Toner do drukarki HP LaserJet 1000/1200

  Szt.

  4

  7

  Toner do OKI FAX 1000

  Szt.

  2

  8

  Taśma do drukarki OKI 3321

  Szt.

  60

  9

  Toner do drukarki HP LaserJet 1150

  Szt.

  3

  10

  Toner do drukarki OKI PAGE 8 W

  Szt.

  2

  11

  Tusz do drukarki HP DeskJet 610czarny

  Szt.

  4

  12

  Tusz do drukarki HP DeskJet 610kolor

  Szt.

  5

  13

  Tusz do drukarki HP DeskJet 690czarny

  Szt.

  4

  14

  Tusz do drukarki HP DeskJet 690kolor

  Szt.

  5

  15

  Tusz do drukarki HP DeskJet 670czarny

  Szt.

  4

  16

  Tusz do drukarki HP DeskJet 920czarny

  Szt.

  4

  17

  Tusz do drukarki HP DeskJet 840 czarny

  Szt.

  4

  18

  Tusz do drukarki HP DeskJet 840 kolor

  Szt.

  4

  19

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-11 czarny

  Szt.

  4

  20

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-11 kolor

  Szt.

  4

  21

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-22 czarny

  Szt.

  5

  22

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-22 kolor

  Szt.

  4

  23

  Tusz do drukarki HP DeskJet 1220 czarny

  Szt.

  10

  24

  Tusz do drukarki HP DeskJet 1220 kolor

  Szt.

  5

  25

  Tusz do drukarki HP DeskJet 656c czarny

  Szt.

  2

  26

  Tusz do drukarki HP DeskJet 656c kolor

  Szt.

  2

  27

  Tusz do drukarki HP DJ 3820 czarny

  Szt.

  4

  28

  Tusz do drukarki HP DeskJet 660 czarny

  Szt.

  2

  29

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-31 czarny

  Szt.

  4

  30

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-31 kolor

  Szt.

  4

  31

  Tusz do drukarki HP DeskJet 640C czarny

  Szt.

  2

  32

  Tusz do drukarki HP DeskJet 640C kolor

  Szt.

  2

  33

  Tusz do drukarki HP DeskJet 3550 czarny

  Szt.

  3

  34

  Tusz do drukarki HP DeskJet 3550 kolor

  Szt.

  3

  35

  Tusz do urządz. wielof.CANON SMART BACE MP 730

  Szt.

  6

  36

  Tusz do drukarki HP DeskJet 5650 czarny

  Szt.

  4

  37

  Tusz do drukarki HP DeskJet 5650 kolor

  Szt.

  4

  38

  Tusz do drukarki HP DeskJet 9650 czarny

  Szt.

  3

  39

  Tusz do drukarki HP DeskJet 9650 kolor

  Szt.

  4

  40

  Toner do drukarki HP DeskJet 3015

  Szt.

  3

  41

  Toner do drukarki HP LaserJet 2300 DN

  Szt.

  2

  42

  Tusz do drukarki CANON FAX B-150

  Szt.

  3

  43

  Tusz do drukarki CANON BJC 240 czarny

  Szt.

  2

  44

  Tusz do drukarki CANON BJC 240 kolor

  Szt.

  2

  45

  Kaseta do drukarki EPSON LQ 500

  Szt.

  3

  46

  Toner do urządz.Telefaks. PANASONIC KX-FLM 553

  Szt.

  3

  Opis 2 części przedmiotu zamówienia:
  Urządzenia i podzespoły muszą spełniać wymagania normy ISO99 oraz CE. Muszą posiadać gwarancję serwisową producenta.

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  Ilość

  1

  Dysk twardy 40 GB

  szt.

  3

  3

  Dysk Twardy 80 GB

  szt.

  17

  4

  Filtr P/Z 3m. /listwa zasilająca/

  szt.

  10

  5

  Filtr 1,8 m . /listwa zasilająca/

  szt.

  10

  6

  Obudowa do komputera
  Typ MIDI ATX destop
  Zasilacz ATX 300W

  szt.

  2

  7

  Zasilacz UPS, 500 W
  Możliwość podłączenia 4 urządzeń zewnętrznych zasilanych prądem

  szt.

  15

  8

  Pamięć DD RAM 128 MB

  szt.

  10

  9

  Pamięć DD RAM 256 MB

  szt.

  10

  10

  Napęd dysków elastycznych 3,5'' typ wewnętrzny

  szt.

  8

  11

  Napęd CD-ROM ATAPI
  typ wewnętrzny

  szt.

  8

  12

  Nagrywarka ATAPI CD/RW
  Typ wewnętrzny

  szt.

  10

  13

  Nagrywarka ATAPI DVD R/RWzewnętrzna z USB 2,0
  Obsługa CD i DVD

  szt.

  2

  14

  Dyskietki HD 3,5''1,44 MB

  szt.

  300

  15

  Płyty CD -R

  szt.

  240

  16

  Mysz komputerowa
  interface USB - 3 szt
  interface PS/2 - 10 szt
  interface COM - 7 szt

  szt.

  20

  17

  Klawiatura klasyczna
  interface PS/2 - 10 szt
  interface DIN 545 - 10 szt

  szt.

  20

  Opis 3 części przedmiotu zamówienia:
  Urządzenia i podzespoły muszą spełniać wymagania normy ISO99 oraz CE. Muszą posiadać gwarancję serwisową producenta.

  Lp.

  Nazwa Asortymentu

  J.M.

  Ilość

  1

  Urządzenie wielofunkcyjne:
  Skaner, kopiarka, drukarka
  HP LJ 3015 lub sprzęt równoważny

  Szt.

  3

  2

  Drukarka laserowa HP LJ 1020 lub sprzęt równoważny

  Szt.

  15

  3

  Drukarka laserowa:
  - kolorowa
  - Format: A4
  - Szybkość:
       Mono - 25 str/min
       Kolor - 10 str/min
  - Rozdzielczość druku:
  - interface: LPT/USB
  - zgodnośc programowa; MSWindows 98/2000
  - obsługa języka HP PCL 6, PCL 5e

  Szt.

  3

  4

  Drukarka igłowa OKI MICROLINE 3321 lub sprzęt równoważny.

  Szt.

  2

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
 10. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 11. Termin wykonania zamówienia.
 12. Do 31.12.2006r.

 13. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY sporządzonej w języku polskim wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, wymaganymi OŚWIADCZENIAMI, jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 18. Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

 19. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 20. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
  Pani Aneta Markowicz - tel. fax. 091 38 71 315
  chor. Tomasz FUDALI - tel. 091 38 71 550

 21. Termin związania ofertą.
 22. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 23. Wadium.
 24. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 25. Opis sposobu przygotowania ofert.
 26. Oferta musi:

  • być sporządzona w języku polskim.
  • Zawierać datę sporządzenia.
  • Być podpisana.
  • Zapakowana i oznaczona następująco:
   koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:
   "TONERY, TUSZE I TAŚMY DO DRUKAREK, CZĘŚCI DO KOMPUTERÓW, DRUKARKI" - NIE OTWIERAĆ!
   koperta wewnętrzna - adres oferenta

 27. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 28. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 10.07.2006r. godzina 11:00
  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 10.07.2006r.

  Termin otwarcia ofert: 10.07.2006r. godzina 13:00
  Miejsce otwarcia: JW 1879 ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

 29. Opis sposobu obliczenia ceny.
 30. Wykonawca oblicza cenę (z VAT, do dwóch miejsc po przecinku) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp.
  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 31. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 32. Cena za wykonanie zamówienia - 100%

 33. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.
 34. Zamawiający zawrze z Wykonawcą standardową umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

 35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 36. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
  2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
  1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:
  1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
  8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  FORMULARZ CENOWY - TUSZE, TONERY, TAŚMY DO DRUKAREK

  Lp.

  Nazwa Asortymentu

  J.m.

  Cena netto za sztukę

  Cena brutto za sztukę

  Ilość

  Łączna cena netto

  Łączna cena brutto

  1

  Toner do drukarki HP LaserJet 1015

  Szt.

   

   

  2

   

   

  2

  Toner do drukarki HP LaserJet 1020

  Szt.

   

   

  18

   

   

  3

  Toner do drukarki HP LaserJet 5L

  Szt.

   

   

  1

   

   

  4

  Toner do drukarki HP LaserJet 4000

  Szt.

   

   

  2

   

   

  5

  Toner do drukarki HP LaserJet 4200

  Szt.

   

   

  2

   

   

  6

  Toner do drukarki HP LaserJet 1000/1200

  Szt.

   

   

  4

   

   

  7

  Toner do OKI FAX 1000

  Szt.

   

   

  2

   

   

  8

  Taśma do drukarki OKI 3321

  Szt.

   

   

  60

   

   

  9

  Toner do drukarki HP LaserJet 1150

  Szt.

   

   

  3

   

   

  10

  Toner do drukarki OKI PAGE 8 W

  Szt.

   

   

  2

   

   

  11

  Tusz do drukarki HP DeskJet 610czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  12

  Tusz do drukarki HP DeskJet 610kolor

  Szt.

   

   

  5

   

   

  13

  Tusz do drukarki HP DeskJet 690czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  14

  Tusz do drukarki HP DeskJet 690kolor

  Szt.

   

   

  5

   

   

  15

  Tusz do drukarki HP DeskJet 670czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  16

  Tusz do drukarki HP DeskJet 920czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  17

  Tusz do drukarki HP DeskJet 840 czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  18

  Tusz do drukarki HP DeskJet 840 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  19

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-11 czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  20

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-11 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  21

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-22 czarny

  Szt.

   

   

  5

   

   

  22

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-22 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  23

  Tusz do drukarki HP DeskJet 1220 czarny

  Szt.

   

   

  10

   

   

  24

  Tusz do drukarki HP DeskJet 1220 kolor

  Szt.

   

   

  5

   

   

  25

  Tusz do drukarki HP DeskJet 656c czarny

  Szt.

   

   

  2

   

   

  26

  Tusz do drukarki HP DeskJet 656c kolor

  Szt.

   

   

  2

   

   

  27

  Tusz do drukarki HP DJ 3820 czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  28

  Tusz do drukarki HP DeskJet 660 czarny

  Szt.

   

   

  2

   

   

  29

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-31 czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  30

  Tusz do drukarki LEXMARK Z-31 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  31

  Tusz do drukarki HP DeskJet 640C czarny

  Szt.

   

   

  2

   

   

  32

  Tusz do drukarki HP DeskJet 640C kolor

  Szt.

   

   

  2

   

   

  33

  Tusz do drukarki HP DeskJet 3550 czarny

  Szt.

   

   

  3

   

   

  34

  Tusz do drukarki HP DeskJet 3550 kolor

  Szt.

   

   

  3

   

   

  35

  Tusz do urządz. wielof.CANON SMART BACE MP 730

  Szt.

   

   

  6

   

   

  36

  Tusz do drukarki HP DeskJet 5650 czarny

  Szt.

   

   

  4

   

   

  37

  Tusz do drukarki HP DeskJet 5650 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  38

  Tusz do drukarki HP DeskJet 9650 czarny

  Szt.

   

   

  3

   

   

  39

  Tusz do drukarki HP DeskJet 9650 kolor

  Szt.

   

   

  4

   

   

  40

  Toner do drukarki HP DeskJet 3015

  Szt.

   

   

  3

   

   

  41

  Toner do drukarki HP LaserJet 2300 DN

  Szt.

   

   

  2

   

   

  42

  Tusz do drukarki CANON FAX B-150

  Szt.

   

   

  3

   

   

  43

  Tusz do drukarki CANON BJC 240 czarny

  Szt.

   

   

  2

   

   

  44

  Tusz do drukarki CANON BJC 240 kolor

  Szt.

   

   

  2

   

   

  45

  Kaseta do drukarki EPSON LQ 500

  Szt.

   

   

  3

   

   

  46

  Toner do urządz.Telefaks. PANASONIC KX-FLM 553

  Szt.

   

   

  3

   

   

  Łączna cena

   

     Załącznik nr 2 do SIWZ.

  FORMULARZ CENOWY - CZĘŚCI DO KOMPUTERÓW

  Lp.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  Cena netto za sztukę

  Cena brutto za sztukę

  Łączna ilość j.m.

  Łączna cena netto

  Łączna cena brutto

  1

  Dysk twardy 40 GB

   

   

   

  3

   

   

  3

  Dysk Twardy 80 GB

  szt.

   

   

  17

   

   

  4

  Filtr P/Z 3m. /listwa zasilająca/

  szt.

   

   

  10

   

   

  5

  Filtr 1,8 m . /listwa zasilająca/

  szt.

   

   

  10

   

   

  6

  Obudowa do komputera

  Typ MIDI ATX destop

  Zasilacz ATX 300W

  szt.

   

   

  2

   

   

  7

  Zasilacz UPS, 500 W

  Możliwość podłączenia 4 urządzeń zewnętrznych zasilanych prądem

  szt.

   

   

  15

   

   

  8

  Pamięć DD RAM 128 MB

  szt.

   

   

  10

   

   

  9

  Pamięć DD RAM 256 MB

  szt.

   

   

  10

   

   

  10

  Napęd dysków elastycznych 3,5'' typ wewnętrzny

  szt.

   

   

  8

   

   

  11

  Napęd CD-ROM ATAPI

  typ wewnętrzny

  szt.

   

   

  8

   

   

  12

  Nagrywarka ATAPI CD/RW

  Typ wewnętrzny

  szt.

   

   

  10

   

   

  13

  Nagrywarka ATAPI DVD R/RWzewnętrzna z USB 2,0

  Obsługa CD i DVD

  szt.

   

   

  2

   

   

  14

  Dyskietki HD 3,5''1,44 MB

  szt.

   

   

  300

   

   

  15

  Płyty CD -R

  szt.

   

   

  240

   

   

  16

  Mysz komputerowa

  interface USB - 3 szt

  interface PS/2 - 10 szt

  interface COM - 7 szt

  szt.

   

   

  20

   

   

  17

  Klawiatura klasyczna

  interface PS/2 - 10 szt

  interface DIN 545 - 10 szt

  szt.

   

   

  20

   

   

  Łączna cena

   

     Załącznik nr 3 do SIWZ.

  FORMULARZ CENOWY - DRUKARKI

  Lp.

  Nazwa Asortymentu

  J.m.

  Cena netto za sztuke

  Cena brutto za sztukę

  Ilość

  Łączna cena netto

  Łączna cena brutto

  1

  Urządzenie wielofunkcyjne:

  Skaner, kopiarka, drukarka

  HP LJ 3015 lub sprzęt równoważny

  Szt.

   

   

  3

   

   

  2

  Drukarka laserowa HP LJ 1020 lub sprzęt równoważny

  Szt.

   

   

  15

   

   

  3

  Drukarka laserowa:

  - kolorowa

  - Format: A4

  - Szybkość: Mono - 25 str/min

  Kolor - 10 str/min

  - Rozdzielczość druku:

  - interface: LPT/USB

  - zgodnośc programowa; MSWindows 98/2000

  - obsługa języka HP PCL 6, PCL 5e

  Szt.

   

   

  3

   

   

  4

  Drukarka igłowa OKI MICROLINE 3321 lub sprzet równoważny.

  Szt.

   

   

  2

   

   

  Łączna cena

   

   Załącznik nr 4 do SIWZ

 

PROJEKT UMOWY

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

 

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

 

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

 

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

 

§ 1

 

•  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż tonerów, tuszy i taśm do drukarek Jednostce Wojskowej 1879 Trzebiatów, zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

•  Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

 

§ 2

 

•  Sprzedający oświadcza, że:

 

•  jest właścicielem artykułów biurowych będących przedmiotem Umowy,

 

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

 

•  Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są: Tomasz FUDALI, Piotr KOCIK i Edmund DARUL.

 

•  Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

 

§ 3

 

 1. Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

•  netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

•  ............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

•  brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

 

•  Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

 

•  Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

 

§4

 

•  Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

 

•  W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU, który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

 

 1. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

 

•  SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

 

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem sprzętu komputerowego za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

 

•  KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

 

•  Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

 

§ 6

 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

 

•  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

 

•  Koszty niniejszej umowy, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Sprzedający.

 

§ 8

 

 1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

 

 1. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

 

 1. w przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

 

§ 9

 

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

.......................................................... ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO) (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

PROJEKT UMOWY

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

 

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

 

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

 

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

 

§ 1

 

•  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż części do komputerów Jednostce Wojskowej 1879 Trzebiatów, zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

•  Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

 

§ 2

 

•  Sprzedający oświadcza, że:

 

•  j est właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

 

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

 

•  Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są: Tomasz FUDALI, Piotr KOCIK .

 

•  Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

 

§ 3

 

 1. Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

•  netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

•  ............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

•  brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

 

•  Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

 

•  Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

 

§4

 

•  Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

 

•  W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

 

 1. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

 

•  SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

 

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem sprzętu komputerowego za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

 

•  KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

 

•  Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

 

§ 6

 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

 

•  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

 

•  Koszty niniejszej umowy, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Sprzedający.

 

§ 8

 

 1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

 

 1. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

 

 1. w przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

 

§ 9

 

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

.......................................................... ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO) (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

PROJEKT UMOWY

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

 

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM , reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

 

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

 

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

 

§ 1

 

•  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż drukarek Jednostce Wojskowej 1879 Trzebiatów, zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

•  Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

 

§ 2

 

•  Sprzedający oświadcza, że:

 

•  jest właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

 

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

 

•  Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są: Tomasz FUDALI, Piotr KOCIK.

 

•  Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

 

§ 3

 

 1. Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

•  netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

•  ............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

•  brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

 

•  Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

 

•  Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

 

§4

 

•  Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

 

•  W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

 

 1. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

 

•  SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

 

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem sprzętu komputerowego za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

 

•  KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

 

•  Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

 

§ 6

 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

 

•  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych .

 

•  Koszty niniejszej umowy, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Sprzedający .

 

§ 8

 

 1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

 

 1. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

 

 1. w przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

 

§ 9

 

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

.......................................................... ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO) (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)

 


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

SIWZ SIWZ w formacie Microsoft WordWybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 02.08.2006 r.

oznaczenie sprawy: 11/2006                               

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę drukarek, części do komputerów oraz tonerów, tuszy i taśm do drukarek.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał oferty złożone przez Wykonawców:

" Partner IKA-90 Sp.J."

ul. Kamieńska 23

72-300 Gryfice .

Dostawa tonerów, tuszy i taśm do drukarek. Cena oferty: 13 377,84 zł.

"SPIN" Sp/z.o.o.

ul. Łukasiewicza 1

78-400 Szczecinek

Dostawa części do komputerów. Cena oferty: 13 986,33 zł.

"ALPLAST" Sp.J.

ul. Obozowa 5

78-100 Kołobrzeg

Dostawa drukarek. Cena oferty: 23 668,00 zł

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferty uzyskały 100 pkt.

 

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.03.08.2006 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam