Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


 1. NAZWA FIRMY I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315.

 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
 4. Przetarg nieograniczony

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 6. Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów kuchennych z JW 1879 Trzebiatów.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90121000-1.

 7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

 9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
 10. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 12. 18.07.2006r - 31.12.2006r.

 13. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
 18. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 19. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
 20. Cena za wykonanie zamówienia - 100 %

 21. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 22. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00

  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 12.07.2006r.

 23. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 24. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 25. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 26. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający:
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315

 3. Tryb udzielenia zamówienia.
 4. Przetarg nieograniczony.

 5. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów kuchennych z JW 1879 Trzebiatów.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90121000-1 .

  L.p.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  Ilość

  1

  Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów kuchennych

  m3

  14

 7. Opis części zamówienia, ofert wariantowych jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.
 8. Nie dopuszca si e składania ofert częściowych, wariantowych.

 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
 10. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 11. Termin wykonania zamówienia.
 12. 18.07.2006r.- 31.12.2006r.

 13. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY sporządzonej w języku polskim wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, wymaganymi OŚWIADCZENIAMI, jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 18. Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

 19. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 20. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
  Aneta Markowicz - tel. fax. 091 38 71 315
  kpt. Bogusław WILK vel WILCZYŃSKI tel. 091 38 71 615; 091 38 71 332

 21. Termin związania ofertą.
 22. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 23. Wadium.
 24. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 25. Opis sposobu przygotowania ofert.
 26. Oferta musi:

  • być sporządzona w języku polskim.
  • Zawierać datę sporządzenia.
  • Być podpisana.
  • Zapakowana i oznaczona następująco:
   koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:
   "ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW KUCHENNYCH - NIE OTWIERAĆ"!
   koperta wewnętrzna - adres oferenta

 27. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 28. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00
  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 12.07.2006r.

  Termin otwarcia ofert: 12.07.2006r. godzina 13:00
  Miejsce otwarcia: JW 1879 ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

 29. Opis sposobu obliczenia ceny.
 30. Wykonawca oblicza cenę (z VAT, do dwóch miejsc po przecinku) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp.
  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 31. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 32. Cena za wykonanie zamówienia - 100%

 33. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.
 34. Zamawiający zawrze z Wykonawcą standardową umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

 35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 36. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
  2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
  1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:
  1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
  8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  FORMULARZ CENOWY
  Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów kuchennych

  L.p.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  cena netto za m3

  cena brutto za m3

  łączna ilość

  łączna cena netto

  łączna cena brutto

  1

  Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów kuchennych

  m3.

   

   

  14

   

   Załącznik nr 2 do SIWZ.PROJEKT UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW

zawarta w dniu ........... 2006r

pomiędzy

Jednostka Wojskowa 1879

ul. Zagórska 21

72-320 Trzebiatów

NIP: 857-16-55-299

zwana w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym przez:

DOWÓDCĘ JW 1879 Płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

.............................................

ul. ........................................

.............................................

NIP: .....................................

zwana w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez:

.............................................

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów kuchennych z JW 1879 Trzebiatów .

2. Przedmiot prac obejmuje:

•  wyposażenie ZAMAWIAJĄCEGO w ........ pojemniki ....... oraz ich wymianę w przypadku zniszczenia

•  opróżnianie pojemników z częstotliwością .............................., tj. w ..................................

•  usuwanie zanieczyszczeń powstałych przy opróżnianiu pojemników;

•  utylizację odpadów.

3. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez możliwości zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 2  

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

•  gromadzenia w pojemnikach wyłącznie odpadów przewidzianych niniejszą umową;

•  zapewnienia pracownikom WYKONAWCY dostępu do pojemników w godz. 6.00-15.00;

•  ustawienia pojemników na utwardzonej i równej powierzchni

•  zapewnienia dla pojazdów WYKONAWCY swobodnego dojazdu do pojemników;

•  użytkowania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

•  odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z niewłaściwego użytkowania pojemników lub zawinione uszkodzenie.

§ 3  

Umowa będzie realizowana w terminie od ..................... do ..................

§4

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu.

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ze wskazówkami ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 5

1.  Za świadczenie usług WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie ustalone w kwocie ................................................................ netto plus 7% VAT.

2. W ustalonej stawce uwzględnione są koszty związane z wyposażeniem ZAMAWIAJĄCEGO w pojemniki oraz wszelkie opłaty, jakie WYKONAWCA musi ponieść w związku z utylizacją odpadów.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy i konsultacji z ZAMAWIAJĄCYM przez cały okres realizacji umowy.

4. Przedstawicielem WYKONAWCY , działającym w jego imieniu i na jego rzecz jest: ........................................ .

5. Koordynatorem robót ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest :.......................................

§ 6

1. Rozliczenie za świadczenie usług będzie następować w okresach miesięcznych.

2. Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia WYKONAWCY będzie potwierdzona przez ZAMAWIAJĄCEGO ilość wywiezionych nieczystości.

3. Strony postanawiają, iż ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty należności przelewem na konto WYKONAWCY w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu faktury VAT do JW 1879.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie aneksu do umowy.

§ 8

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rejonu ZAMAWIAJĄCEGO .

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY .

 

..........................................................                                ..........................................................

(podpis i pieczęć ZAMAWIAJĄCEGO)                                    (podpis i pieczęć WYKONAWCY)

 

 
Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam