Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


 1. NAZWA FIRMY I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315.

 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
 4. Przetarg nieograniczony

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, drut i wyroby z drutu oraz akcesoria elektryczne.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 284, 286, 316.

 7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

 9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
 10. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 12. Do 31.12.2006r.

 13. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie).

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
 18. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 19. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
 20. Cena za wykonanie zamówienia - 100 %

 21. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 22. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00

  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 12.07.2006r.

 23. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 24. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

 25. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
 26. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający:
 2. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  ul. Zagórska 21
  72 - 321 Trzebiatów
  fax: 091 38 71 315

 3. Tryb udzielenia zamówienia.
 4. Przetarg nieograniczony.

 5. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, drut i wyroby z drutu oraz akcesoria elektryczne wg.poniższej tabeli:

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 284, 286, 316

  L.p.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  Ilość

  1

  aerometr akumulatorowy

  szt.

  1

  2

  Bańka na smar 250gr

  szt.

  1

  3

  Bemben na kabel

  szt.

  1

  4

  bezpiecznik 25A

  szt.

  2

  5

  Bezpieczniki 12V 10A

  szt.

  2

  6

  Bezpieczniki 12V 6A

  szt.

  2

  7

  Bezpieczniki sam 16A

  szt.

  4

  8

  Brzeszczot do piłek ręcznych do met.

  szt.

  20

  9

  butelka farmaceutyczna z korkiem

  szt.

  1

  10

  chlorek wapnia w worku z folii

  kg

  1

  11

  cyrkiel prosty 200

  szt.

  1

  12

  Czujnik

  szt.

  1

  13

  Dioda 2A 101A

  szt.

  1

  14

  Dioda 2A 101B

  szt.

  3

  15

  dioda krzemowa

  szt.

  1

  16

  drąg holowniczy S 3-0

  szt.

  1

  17

  drut cynkowo - ołowiany

  kg

  1

  18

  Dynamometr C-150g

  kpl

  1

  19

  Dynanometr C-K 50 g

  kpl

  1

  20

  Dzielnik 1:10

  kpl

  2

  21

  ekran podświetlany

  szt.

  1

  22

  Elektrody O 2,5

  szt.

  100

  23

  Elektrody O 3,25

  szt.

  100

  24

  Elektrody spawalnicze ER-1

  szt.

  20

  25

  fenoloftaleina

  l

  0,1

  26

  Generator impulsów + WIS

  kpl

  1

  27

  Generator sygnałów + WIS

  kpl

  1

  28

  Generator sygnałów wzorcowych + WIS

  kpl

  1

  29

  Główki bezpieczników 25A

  szt.

  3

  30

  gniazdo bezpiecznikowe 25A 500V (E 27) BiGts

  szt.

  1

  31

  gniazdo wtyczkowe

  szt.

  1

  32

  gniazdo wtyczkowe 10/16A natynkowe

  szt.

  1

  33

  gniazdo wtyczkowe p/t 10/16A 2P+2 250

  szt.

  1

  34

  gruszka gumowa O 70

  szt.

  2

  35

  Grzejnik benzynowy 0,5l

  szt.

  1

  36

  gwiazdka artyleryjska

  kpl

  1

  37

  gwintownik drobnozwojowy M-8x1

  kpl

  2

  38

  gwintownik M-10

  kpl

  3

  39

  gwintownik M-2

  kpl

  2

  40

  gwintownik M-3

  kpl

  1

  41

  gwintownik M-4

  kpl

  2

  42

  gwintownik M-6

  kpl

  4

  43

  gwintownik M-8

  kpl

  3

  44

  gwintownik ręczny do gwintu metrycznego M-2

  kpl

  2

  45

  gwintownik ręczny M-14

  kpl

  4

  46

  gwintownik ręczny M-16

  kpl

  4

  47

  gwintownik ręczny M-2,6

  kpl

  2

  48

  gwintownik ręczny M-3,5

  kpl

  2

  49

  gwintownik ręczny M-4

  kpl

  2

  50

  gwintownik ręczny M-5

  kpl

  2

  51

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2

  kpl

  2

  52

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2,2

  kpl

  2

  53

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2,5

  kpl

  2

  54

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-3

  kpl

  2

  55

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-3,5

  kpl

  2

  56

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-4

  kpl

  2

  57

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-5

  kpl

  2

  58

  Gwintowniki ręcz. drobno zwoj. M10x1

  kpl

  1

  59

  Gwintowniki ręcz. drobno zwoj. M14x1,5

  kpl

  1

  60

  Gwintowniki ręcz. M 16 x 1,5

  kpl

  1

  61

  Gwintowniki ręcz. M 18 x 1,5

  kpl

  1

  62

  Gwintowniki ręcz. M-12

  kpl

  2

  63

  Gwintowniki ręcz. M-18

  kpl

  2

  64

  Gwintowniki ręcz. M-20

  kpl

  2

  65

  haczyk

  szt.

  1

  66

  Imadło 40 mm

  kpl

  1

  67

  imadło wzorcarskie obrotowe szer. 80 mm

  kpl

  1

  68

  Imakowy nóż tok.wytaczak 10x10x150

  szt.

  1

  69

  Imakowy nóż tok.wytaczak 12x12x180

  szt.

  1

  70

  Imakowy nóż tokarski 10x15x125

  szt.

  2

  71

  Imakowy nóż tokarski 10x16x125

  szt.

  2

  72

  imakowy nóż tokarski boczny lewy B 12x12x100

  szt.

  1

  73

  imakowy nóż tokarski do otworów B 10x10x150

  szt.

  1

  74

  imakowy nóż tokarski dzierak prosty prawy B 12x12x100

  szt.

  1

  75

  Imakowy nóż tokarski prawy 10x10x90

  szt.

  1

  76

  Imakowy nóż tokarski prawy 12x12x100

  szt.

  1

  77

  imakowy nóż tokarski prawy B 8x12x100

  szt.

  1

  78

  Imakowy nóż tokarski wytaczak hakowy 12x12x180

  szt.

  1

  79

  imakowy nóż tokarski wytaczak hakowy B 12x12x180

  szt.

  1

  80

  Imakowy nóż tokarski zdzierak prosty 12x12x100

  szt.

  1

  81

  Imakowy nóż tokarski zdzierak prosty lewy 12x12x100

  szt.

  1

  82

  Kabel

  szt.

  1

  83

  Kabel pomiarowy

  szt.

  2

  84

  Kabel pomiarowy

  szt.

  1

  85

  Kabel spawarki z osprzętem

  szt.

  1

  86

  Kabel WCZ

  szt.

  1

  87

  Kabel WCZ

  szt.

  1

  88

  Kabel WCZ

  szt.

  1

  89

  kalafonia

  kg

  0,2

  90

  kanister 10l z polietylenu do wody

  szt.

  1

  91

  kanister na paliwo 20l

  szt.

  1

  92

  kanister na paliwo 5l

  szt.

  1

  93

  Karkaz tubusa

  szt.

  1

  94

  kątownik stalowy

  szt.

  1

  95

  klin do wybijania 140x5x19

  szt.

  1

  96

  klosz laboratoryjny o 150

  szt.

  3

  97

  Klucz 10x12

  szt.

  1

  98

  Klucz 12x14

  szt.

  1

  99

  Klucz 135-145

  szt.

  1

  100

  klucz czopkowy sześciokątny 10

  szt.

  1

  101

  klucz do podginania sprężyn

  szt.

  4

  102

  klucz do wiertarki

  szt.

  1

  103

  Klucz do wybijania 140x5x19

  szt.

  2

  104

  klucz do złącz 10A

  szt.

  1

  105

  klucz do złącz 16A

  szt.

  1

  106

  klucz hakowy do dławika powrotnika

  szt.

  1

  107

  Klucz jednostronny do nakrętek 28-32

  szt.

  1

  108

  Klucz jednostronny do nakrętek D-85

  szt.

  1

  109

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 135x145

  szt.

  1

  110

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 28x32

  szt.

  1

  111

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 45x52

  szt.

  1

  112

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 68x72

  szt.

  1

  113

  klucz maszynowy płaski 5,5x7

  szt.

  1

  114

  Klucz nasad 10

  szt.

  1

  115

  Klucz nasad 11

  szt.

  1

  116

  Klucz nasad 12

  szt.

  1

  117

  Klucz nasad 14

  szt.

  1

  118

  Klucz nasad 17

  szt.

  1

  119

  Klucz nasad 19

  szt.

  1

  120

  Klucz nasad 22

  szt.

  1

  121

  Klucz nasad 24

  szt.

  1

  122

  Klucz nasad 8

  szt.

  1

  123

  Klucz nasad 9

  szt.

  1

  124

  klucz nasadowy 36

  szt.

  1

  125

  Klucz nasadowy 6-kątny

  szt.

  1

  126

  klucz nasadowy koronkowy z pokrętłem grzechotkowym (25 nasad)

  kpl

  1

  127

  klucz nasadowy sześciokątny 10x13

  szt.

  1

  128

  klucz nasadowy sześciokątny 14x12

  szt.

  1

  129

  klucz nasadowy sześciokątny 24x27

  szt.

  1

  130

  Klucz oczkowy 12-kątny dwustr. płaski 6x7

  szt.

  1

  131

  klucz oczkowy 80 (zastępuje klucz płaski 42x89)

  szt.

  1

  132

  Klucz plaski 24x26

  szt.

  1

  133

  Klucz płaski 10x11

  szt.

  1

  134

  Klucz płaski 12x13

  szt.

  3

  135

  Klucz płaski 14x15

  szt.

  1

  136

  klucz płaski 14x17

  szt.

  3

  137

  Klucz płaski 15x17

  szt.

  1

  138

  Klucz płaski 16x19

  szt.

  1

  139

  Klucz płaski 18x19

  szt.

  1

  140

  klucz płaski 19x22

  szt.

  3

  141

  Klucz płaski 20x22

  szt.

  3

  142

  Klucz płaski 21x23

  szt.

  1

  143

  Klucz płaski 4x5

  szt.

  2

  144

  Klucz płaski 6x7

  szt.

  3

  145

  Klucz płaski 8x10

  szt.

  4

  146

  klucz płaski 8x9

  szt.

  2

  147

  Klucz płaski 9x11

  szt.

  2

  148

  klucz płaski dwustronny 13x17 lub jednostronny 13

  szt.

  1

  149

  klucz płaski dwustronny 17x19

  szt.

  2

  150

  klucz płaski dwustronny 23x24

  szt.

  1

  151

  klucz płaski dwustronny 27x30

  szt.

  1

  152

  klucz płaski dwustronny 30x32

  szt.

  1

  153

  klucz płaski dwustronny 36x41

  szt.

  1

  154

  Klucz rozsuwalny główkowy

  szt.

  1

  155

  Klucz rozsuwany główkowy S-36

  szt.

  2

  156

  Klucz trzpieniowy 6-kątny

  szt.

  2

  157

  Klucze nasadowe kor. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

  szt.

  10

  158

  Klucze nasadowe koronkowe 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27, 30, 32

  szt.

  14

  159

  kłódka B 55

  szt.

  4

  160

  kłódka bębenkowa B-40

  szt.

  6

  161

  kłódka z dwoma kluczami

  szt.

  6

  162

  koc gaśniczy

  szt.

  1

  163

  wkrętak elektrotechniczny 5x160 lub 5x210

  szt.

  1

  164

  Lampa INS-1

  szt.

  1

  165

  lampa lutownicza 0,5l

  szt.

  1

  166

  lampa lutownicza typ L

  szt.

  1

  167

  Lampa ośw. przen. z żar.15W kabl. 3,5m

  kpl

  2

  168

  Lampa przenośna LME z kablem 5m

  kpl

  2

  169

  lampa przenośna oświetleniowa z żarówką 12V 15W

  kpl

  1

  170

  Latarka akumulatorowa

  szt.

  1

  171

  lejek ocynkowany o 10

  szt.

  3

  172

  lejek ocynkowany o 15

  szt.

  3

  173

  lejek ocynkowany o 5

  szt.

  3

  174

  lutownica elektryczna kątowa 220V 400W

  szt.

  3

  175

  lutownica elektryczna prosta 220V 160W

  szt.

  2

  176

  Lutownica transform. 220V 100W

  szt.

  1

  177

  Lutownica transformatorowa 24V 40W

  szt.

  3

  178

  lutownica zwykła kątowa

  szt.

  1

  179

  łom z racicą do haków

  szt.

  1

  180

  Macki zewnętrzne proste 250

  szt.

  1

  181

  Materac turystyczny

  szt.

  4

  182

  miarka 1l

  szt.

  1

  183

  Miarka składana drewniana

  szt.

  1

  184

  Miarka stalowa 1m

  szt.

  1

  185

  miarka stalowa składana 0- 1000 mm

  szt.

  1

  186

  miarka stalowa taśmowa 0- 2000 mm

  szt.

  2

  187

  Miernik parametrów tranzystorów + WIS

  kpl

  1

  188

  miernik uniwersalny

  kpl

  2

  189

  Miernik uniwersalny VIELFACHMASSER

  kpl

  1

  190

  Mikrometr 0-25

  kpl

  1

  191

  Mikrometr 25-50

  kpl

  1

  192

  mikrometr zewnętrzny 50-75

  kpl

  1

  193

  mikrometr zewnętrzny 75-100

  kpl

  1

  194

  Młotek aluminiowy 0,5 kg .

  szt.

  2

  195

  Młotek gumowy 1 kg .

  szt.

  1

  196

  Młotek miedziany 0,5 kg .

  szt.

  1

  197

  Młotek ślusarski 500g

  szt.

  5

  198

  Młotek ślusarski zwykły 1kg.

  szt.

  1

  199

  Mostek Thomsona

  kpl

  1

  200

  Nagłownik blacharski 4

  szt.

  1

  201

  Nagłownik blacharski 5

  szt.

  1

  202

  Nagłownik blacharski 8

  szt.

  1

  203

  Nagłownik blacharski 9

  szt.

  1

  204

  Nagłownik kotlarski 10

  szt.

  1

  205

  Narzynka dr zwoj. M-18 x 1,5

  szt.

  1

  206

  Narzynka dr. zwoj M-16x 1,5

  szt.

  1

  207

  Narzynka dr. zwoj Msx1

  szt.

  1

  208

  narzynka drobnozwojowa M-10x1

  szt.

  2

  209

  narzynka drobnozwojowa M-12x1,25

  szt.

  2

  210

  Narzynka okr. M-10

  szt.

  3

  211

  Narzynka okr. M-12

  szt.

  2

  212

  Narzynka okr. M-14

  szt.

  4

  213

  Narzynka okr. M-16

  szt.

  2

  214

  Narzynka okr. M-18

  szt.

  2

  215

  Narzynka okr. M-2

  szt.

  3

  216

  Narzynka okr. M-2,2

  szt.

  2

  217

  Narzynka okr. M-2,5

  szt.

  2

  218

  Narzynka okr. M-20

  szt.

  2

  219

  Narzynka okr. M-3

  szt.

  4

  220

  Narzynka okr. M-4

  szt.

  4

  221

  Narzynka okr. M-5

  szt.

  3

  222

  Narzynka okr. M-6

  szt.

  2

  223

  Narzynka okr. M-8

  szt.

  3

  224

  Neonowy wsk. nap.

  szt.

  2

  225

  neonowy wskaźnik napięcia dwubiegunowy 750V

  szt.

  1

  226

  nożyce blacharskie uniwersalne

  szt.

  1

  227

  nożyczki do papieru l=250

  szt.

  1

  228

  nóż monterski składany

  szt.

  3

  229

  nóż monterski składany dwuostrzowy

  szt.

  1

  230

  Nóż monterski składany z rozwiertakiem

  szt.

  2

  231

  Obcęgi

  szt.

  1

  232

  Olejarka

  szt.

  1

  233

  Omomierz

  szt.

  1

  234

  Omomierz

  szt.

  1

  235

  oprawka do brzeszczotu

  szt.

  2

  236

  Oprawka do narz. okrągła 20x7

  szt.

  1

  237

  Oprawka narz. 25x9

  szt.

  1

  238

  Oprawka narz. 30x11

  szt.

  1

  239

  Oprawka narz.38x10

  szt.

  1

  240

  Oprawka narz.45x14

  szt.

  1

  241

  papierki wskaźnikowe

  kpl

  1

  242

  pasek klinowy SPZx1090

  szt.

  1

  243

  Penseta l=200

  szt.

  1

  244

  pędzel blaszkowy okrągły nr 17

  szt.

  3

  245

  pędzel pierścieniowy

  szt.

  1

  246

  pędzel pierścieniowy o 4

  szt.

  2

  247

  pędzel płaski 1"

  szt.

  2

  248

  pędzel płaski 1,5"

  szt.

  2

  249

  pędzel skuwkowy 10

  szt.

  3

  250

  pędzel skuwkowy 14

  szt.

  3

  251

  pędzel trzonkowy ze skuwką nr 10

  szt.

  2

  252

  pędzelek z włosia wiewiórczego

  szt.

  1

  253

  Pędzle trzonkowe Nr 10

  szt.

  3

  254

  pęseta prosta 140

  szt.

  1

  255

  pierścień okr. 14x2

  szt.

  2

  256

  Pilnik giełkowy 60/2

  kpl

  1

  257

  Pilnik okrągły 250/3

  szt.

  1

  258

  pilnik płaski z elektrokorundu EA 40x20x200

  szt.

  1

  259

  Pilnik ścierny płaski 40x20x200

  szt.

  1

  260

  Pilnik ślusarski nożowy

  szt.

  1

  261

  Pilnik ślusarski okrągły 200/3

  szt.

  2

  262

  Pilnik ślusarski płaski 300/3

  szt.

  2

  263

  pilnik ślusarski płaski 160/1

  szt.

  1

  264

  pilnik ślusarski płaski 160/2

  szt.

  2

  265

  Pilnik ślusarski płaski 160/2

  szt.

  2

  266

  Pilnik ślusarski płaski 160/3

  szt.

  2

  267

  pilnik ślusarski płaski 250/3

  szt.

  1

  268

  pilnik ślusarski płaski 300/1

  szt.

  2

  269

  Pilnik ślusarski półokrągły 160/2

  szt.

  2

  270

  Pilnik ślusarski półokrągły 160/3

  szt.

  2

  271

  pilnik ślusarski trójkątny 160/2

  szt.

  2

  272

  Pilnik ślusarski trójkątny 300/1

  szt.

  2

  273

  Pilnik trójkątny 160/2

  szt.

  2

  274

  Pilnik trójkątny 160/3

  szt.

  2

  275

  Pilnik trójkątny L-200

  szt.

  1

  276

  pilniki igiełkowe (komplet duży)

  kpl

  1

  277

  pilniki igiełkowe kpl nr 1 - długość 80 mm

  kpl

  1

  278

  piła do drewna poprzeczna

  szt.

  1

  279

  Podstawa czujnika żłobkowa

  szt.

  1

  280

  pokrętka do kluczy

  szt.

  1

  281

  pokrętka nastawna do gwintowników i rozwiertaków nr 2

  szt.

  2

  282

  Pokrętło

  szt.

  1

  283

  pokrętło A 14

  szt.

  1

  284

  pokrętło A 8

  szt.

  1

  285

  Pokrętło do rozwiertaków i gwintowników Nr 3

  szt.

  1

  286

  Pokrętło do rozwiertaków i gwintowników Nr 1

  szt.

  1

  287

  Przebijak blacharski okrągły 4 d

  szt.

  1

  288

  Przebijak ślusarski 3

  szt.

  1

  289

  Przebijak ślusarski 4

  szt.

  1

  290

  Przebijak ślusarski 6

  szt.

  1

  291

  Przebijak ślusarski 8

  szt.

  1

  292

  Przecinak ślusarski

  szt.

  1

  293

  Przecinak ślusarski

  szt.

  1

  294

  Przecinak ślusarski 10x20x150

  szt.

  4

  295

  Przecinak ślusarski 13x25x200

  szt.

  1

  296

  przecinak ślusarski 16x30x130 lub 10x20x150

  szt.

  2

  297

  Przedłużacz 12V 10 mb

  kpl

  2

  298

  Przedłużacz 220V 10 mb

  kpl

  2

  299

  przedłużacz OP 4x2,5 - 3 mb

  kpl

  1

  300

  przewód OP 4x2,5

  mb

  15

  301

  Przewód pomiarowy

  szt.

  2

  302

  Przewód pomiarowy

  szt.

  5

  303

  Przewód zasilający V-640

  szt.

  1

  304

  Przymiar kreskowy 0 - 2000

  szt.

  2

  305

  Przymiar kreskowy prostokątny o zakresie pomiarów 0-400

  szt.

  2

  306

  Przyrząd do równania tarcz szlif. 320

  szt.

  1

  307

  Przyrząd K-352

  szt.

  1

  308

  Punktak ślusarski 100A

  szt.

  2

  309

  Reduktor CP-50-70

  szt.

  1

  310

  Reduktor do podłączenia woltomierza

  szt.

  1

  311

  Reduktor E2-115/2

  szt.

  1

  312

  Reduktor E2-115/4

  szt.

  1

  313

  Rezonator rezystancyjny

  kpl

  1

  314

  rękawice dielektryczne

  para

  1

  315

  Rękojeść wiertarki

  szt.

  1

  316

  Rozdzielnik

  szt.

  1

  317

  rozpylacz SD1ZD12

  szt.

  1

  318

  Rozwiertak o 5

  szt.

  2

  319

  Rozwiertak o 6

  szt.

  2

  320

  Rozwiertak do pił

  szt.

  1

  321

  Rozwiertak o 10

  szt.

  2

  322

  Rozwiertak o 11

  szt.

  2

  323

  Rozwiertak o 13

  szt.

  2

  324

  Rozwiertak o 14

  szt.

  2

  325

  Rozwiertak o 16

  szt.

  2

  326

  Rozwiertak o 17

  szt.

  2

  327

  Rozwiertak o 4

  szt.

  2

  328

  Rozwiertak o 5

  szt.

  2

  329

  Rozwiertak o 6

  szt.

  2

  330

  Rozwiertak o 8

  szt.

  2

  331

  rozwiertak stały do pił

  szt.

  1

  332

  Rozwiertak stożek o 4

  szt.

  2

  333

  Rozwiertak stożek o zbież. 1x 50 o 3

  szt.

  2

  334

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 3

  szt.

  2

  335

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 4

  szt.

  2

  336

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 5

  szt.

  2

  337

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 6

  szt.

  2

  338

  Rozwiertak trzpieniowy o 12

  szt.

  2

  339

  Rozwiertak trzpieniowy o 13

  szt.

  2

  340

  rozwiertak trzpieniowy o 10

  szt.

  2

  341

  rozwiertak trzpieniowy o 11

  szt.

  2

  342

  rozwiertak trzpieniowy o 12

  szt.

  2

  343

  rozwiertak trzpieniowy o 15

  szt.

  2

  344

  rozwiertak trzpieniowy o 16

  szt.

  2

  345

  rozwiertak trzpieniowy o 6

  szt.

  2

  346

  rozwiertak trzpieniowy o 8

  szt.

  2

  347

  Rozwiertak trzpieniowy stały ręczny o 3

  szt.

  2

  348

  Scyzoryk mont.

  szt.

  1

  349

  Skrobak płaski 300

  szt.

  1

  350

  skrobak ślusarski płaski l=125

  szt.

  1

  351

  Skrobak trójkątny 200

  szt.

  1

  352

  Smarownica ręczna z przegubem

  kpl

  1

  353

  smarownica St

  kpl

  1

  354

  Spawarka transfor. z przewodem

  kpl

  1

  355

  Suwmiarka dwustronna z głebokościomierzem 140mm

  szt.

  5

  356

  Suwmiarka jedn. 250

  szt.

  2

  357

  szczelinomierz 0,15

  szt.

  1

  358

  szczelinomierz nr 2 l=100 lub nr 1 l=100

  szt.

  1

  359

  Szczelinomierz nr.2

  szt.

  1

  360

  szczotka do maszyn do pisania

  szt.

  1

  361

  szczotka do mycia probówek

  szt.

  1

  362

  szczotka do mycia szkieł kolankowych

  szt.

  1

  363

  Szczotka druciana ręczna 300

  szt.

  5

  364

  szczotka prądnicy M 68

  szt.

  2

  365

  Szczotka ręczna zmiotka

  szt.

  1

  366

  Szczypce bocz. do drutu 160

  szt.

  1

  367

  szczypce boczne do cięcia drutu 125

  szt.

  1

  368

  szczypce czołowe do cięcia drutu 160

  szt.

  3

  369

  Szczypce czołowe do drutu 200

  szt.

  2

  370

  szczypce do pierścieni osadczych sprężynowych wewnętrznych wygięte 160

  szt.

  1

  371

  Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

  szt.

  3

  372

  szczypce elektrotechniczne uniwersalne

  szt.

  1

  373

  Szczypce okr. wydł.160

  szt.

  1

  374

  szczypce okrągłe 160

  szt.

  3

  375

  Szczypce proste długie

  szt.

  1

  376

  Szczypce uniwersalne

  szt.

  2

  377

  szczypce uniwersalne płaskie 160

  szt.

  6

  378

  szczypce uniwersalne płaskie 200

  szt.

  2

  379

  szczypce uniwersalne płaskie RSUa-180

  szt.

  1

  380

  szczypce uniwersalne półokrągłe 160

  szt.

  3

  381

  szczypce z ostrzem czołowym 180

  szt.

  1

  382

  Sznur sieciowy typ 8009006000

  szt.

  1

  383

  Szpachla malarska szer. 60 mm

  szt.

  1

  384

  szydło do zaplatania linek

  szt.

  1

  385

  ściernica trzpieniowa walcowa

  szt.

  2

  386

  średnicówka mikrometryczna składana 50-70

  kpl

  1

  387

  średnicówka mikrometryczna składana 75-175

  kpl

  1

  388

  średnicówka mikrometryczna składana 75x175

  kpl

  1

  389

  średnicówka z czujnikiem zegarowym 30-50

  kpl

  1

  390

  średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160

  kpl

  1

  391

  śruba imbusowa (różna)

  kg

  0,5

  392

  Tarcza szlifierska 100x20x20

  szt.

  1

  393

  tarcza szlifierska EA o 150x20x16 z ziarnem 60

  szt.

  1

  394

  tarcza szlifierska SC o 100x20x16

  szt.

  1

  395

  taśma izolacyjna 50 g

  szt.

  5

  396

  termometr pokojowy

  szt.

  1

  397

  Termometr za okienny

  szt.

  1

  398

  topór ciesielski z trzonkiem

  szt.

  1

  399

  Trójnik CP-50-95

  szt.

  2

  400

  trójnóg TT-3

  szt.

  2

  401

  trójnóg TT-3/1

  szt.

  1

  402

  Trzpień do uchwytu wiertarki

  szt.

  1

  403

  uszczelka A 8x12

  szt.

  2

  404

  Wanna do mycia

  szt.

  1

  405

  wanna do mycia części

  szt.

  2

  406

  wiadro brezentowe

  szt.

  1

  407

  wiadro ocynkowane 10l

  szt.

  1

  408

  wiadro ocynkowane 12 l

  szt.

  2

  409

  wiertarka elektryczna PRCa-10 z przewodem 6 mb

  szt.

  1

  410

  Wiertarka ręczna elektr.

  szt.

  1

  411

  Wiertarka stołowa

  kpl

  1

  412

  Wiertła o 1 do żeliwa i stali

  szt.

  10

  413

  Wiertła o 1,5

  szt.

  10

  414

  Wiertła o 10

  szt.

  2

  415

  Wiertła o 11

  szt.

  1

  416

  Wiertła o 12

  szt.

  1

  417

  Wiertła o 12

  szt.

  1

  418

  Wiertła o 13

  szt.

  1

  419

  Wiertła o 13,5

  szt.

  1

  420

  Wiertła o 14

  szt.

  1

  421

  Wiertła o 15

  szt.

  1

  422

  Wiertła o 16

  szt.

  1

  423

  Wiertła o 17

  szt.

  1

  424

  Wiertła o 18

  szt.

  1

  425

  Wiertła o 19

  szt.

  1

  426

  Wiertła o 2

  szt.

  10

  427

  Wiertła o 2,5

  szt.

  5

  428

  Wiertła o 20

  szt.

  1

  429

  Wiertła o 22

  szt.

  1

  430

  Wiertła o 3

  szt.

  5

  431

  Wiertła o 3,5

  szt.

  5

  432

  Wiertła o 4

  szt.

  5

  433

  Wiertła o 4,5

  szt.

  5

  434

  Wiertła o 5

  szt.

  5

  435

  Wiertła o 5,5

  szt.

  3

  436

  Wiertła o 6

  szt.

  2

  437

  Wiertła o 6,5

  szt.

  2

  438

  Wiertła o 7

  szt.

  2

  439

  Wiertła o 7,4

  szt.

  2

  440

  Wiertła o 8

  szt.

  2

  441

  Wiertła o 8,4

  szt.

  2

  442

  Wiertła o 9

  szt.

  2

  443

  Wiertła z uchwytem stożkowym o 10

  szt.

  2

  444

  wiertło kręte krótkie o 0,85

  szt.

  6

  445

  wiertło kręte krótkie o 0,9

  szt.

  7

  446

  wiertło kręte krótkie o 1,0

  szt.

  4

  447

  wiertło kręte krótkie o 1,1

  szt.

  4

  448

  wiertło kręte krótkie o 1,2

  szt.

  10

  449

  wiertło kręte krótkie o 1,3

  szt.

  10

  450

  wiertło kręte krótkie o 1,4

  szt.

  10

  451

  wiertło kręte krótkie o 1,45

  szt.

  10

  452

  wiertło kręte krótkie o 1,5

  szt.

  3

  453

  wiertło kręte krótkie o 1,6

  szt.

  2

  454

  wiertło kręte krótkie o 1,7

  szt.

  10

  455

  wiertło kręte krótkie o 1,75

  szt.

  10

  456

  wiertło kręte krótkie o 1,8

  szt.

  6

  457

  wiertło kręte krótkie o 2,6

  szt.

  3

  458

  wiertło kręte krótkie o 2,65

  szt.

  3

  459

  wiertło kręte krótkie o 2,85

  szt.

  1

  460

  wiertło kręte krótkie o 3,7

  szt.

  1

  461

  wiertło kręte krótkie o 4,7

  szt.

  1

  462

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 1,5

  szt.

  10

  463

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 2,0

  szt.

  10

  464

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 2,5

  szt.

  5

  465

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 3,0

  szt.

  5

  466

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 3,5

  szt.

  5

  467

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 4,0

  szt.

  5

  468

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 4,5

  szt.

  5

  469

  wiertło o 1,0

  szt.

  10

  470

  wiertło o 1,6

  szt.

  10

  471

  wiertło o 12,0

  szt.

  1

  472

  wiertło o 13,0

  szt.

  1

  473

  wiertło o 2,0

  szt.

  9

  474

  wiertło o 2,5

  szt.

  6

  475

  wiertło o 3,0

  szt.

  4

  476

  wiertło o 3,3

  szt.

  4

  477

  wiertło o 4,0

  szt.

  5

  478

  wiertło o 4,2

  szt.

  1

  479

  wiertło o 5,0

  szt.

  1

  480

  wiertło o 5,5

  szt.

  1

  481

  wiertło o 6,0

  szt.

  2

  482

  wiertło o 8,5

  szt.

  1

  483

  wiertło o 9,0

  szt.

  1

  484

  wiertło ze stożkiem Morsea o 11

  szt.

  1

  485

  Wkładki topikowe 10A

  szt.

  5

  486

  Wkładki topikowe 15A

  szt.

  5

  487

  Wkładki topikowe 6A

  szt.

  4

  488

  wkrętak A 1,2x150

  szt.

  1

  489

  wkrętak elektrotechniczny 3x160 lub 3x150

  szt.

  1

  490

  wkrętak elektrotechniczny z neonówką

  szt.

  1

  491

  wkrętak kątowy dwustronny 7x9

  szt.

  1

  492

  wkrętak montażowy 10

  szt.

  1

  493

  Wkrętak montażowy 10x250

  szt.

  1

  494

  wkrętak montażowy 16

  szt.

  1

  495

  Wkrętak montażowy 5x125

  szt.

  2

  496

  wkrętak montażowy 7

  szt.

  2

  497

  Wkrętak montażowy 9

  szt.

  1

  498

  wkrętak montażowy RWWd-5

  szt.

  1

  499

  wkrętak stalowy płaski 5x160 lub 5,5x165

  szt.

  1

  500

  Wkrętak stały płaski 9

  szt.

  2

  501

  wkrętak ślusarski

  szt.

  3

  502

  wkrętak zegarmistrzowski z trzema nożami

  szt.

  1

  503

  Wkrętarka elektryczna prosta

  szt.

  1

  504

  włącznik instalacyjny wkrętakowy 10A

  szt.

  1

  505

  włącznik instalacyjny wkrętakowy 6A

  szt.

  2

  506

  wtyczka 250A z uziemieniem

  kpl

  1

  507

  wtyczka kablowa S 10-250-3

  kpl

  1

  508

  wtyczka kablowa S 16-380-4

  kpl

  1

  509

  Wtyczka WG 2-1

  kpl

  1

  510

  wybijak mosiężny 20x200

  szt.

  1

  511

  wybijak mosiężny 25x400

  szt.

  1

  512

  wybijak mosiężny 5x150

  szt.

  1

  513

  wybijak stalowy o 3

  szt.

  1

  514

  wybijak stalowy o 8

  szt.

  1

  515

  wyciągacz uszczelek

  szt.

  2

  516

  Wycinak ślusarski prostokątny 6x200

  szt.

  1

  517

  Wyłącznik instalacyjny 10A

  szt.

  1

  518

  wyłącznik samoczynny tablicowy WTS 10

  szt.

  1

  519

  wyłącznik samoczynny tablicowy WTS 16

  szt.

  3

  520

  wysięgnik ślusarski przełącznikowy l=150

  szt.

  2

  521

  Wzorzec zarysu gwintu calowego

  szt.

  1

  522

  wzorzec zarysu gwintu metrycznego

  szt.

  2

  523

  Złącze BNC-50-0/W2

  szt.

  1

  524

  zmiotka l=350

  szt.

  1

  525

  znaczniki stalowe - cyfry arabskie 0- 4 mm

  kpl

  1

  526

  nitownica

  kpl

  1

 7. Opis części zamówienia, ofert wariantowych jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.
 8. Nie dopuszca si e składania ofert częściowych, wariantowych.

 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
 10. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 11. Termin wykonania zamówienia.
 12. Do 31.12.2006r.

 13. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY sporządzonej w języku polskim wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, wymaganymi OŚWIADCZENIAMI, jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

 15. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 16. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  Oświadczenia o:

  • Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
  • Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym.
  • Niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

  Zaświadczenia:

  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
  • Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 17. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 18. Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

 19. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 20. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
  Aneta Markowicz - tel. fax. 091 38 71 315
  chor. Piotr DMOCHOWSKI tel. 091 38 71 212

 21. Termin związania ofertą.
 22. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 23. Wadium.
 24. Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 25. Opis sposobu przygotowania ofert.
 26. Oferta musi:

  • być sporządzona w języku polskim.
  • Zawierać datę sporządzenia.
  • Być podpisana.
  • Zapakowana i oznaczona następująco:
   koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:
   "NARZĘDZIA RĘCZNE I ELEKTRYCZNE, DRUT I WYROBY Z DRUTU, AKCESORIA ELEKTRYCZNE - NIE OTWIERAĆ"!
   koperta wewnętrzna - adres oferenta

 27. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 28. Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
  Kancelaria Jawna
  ul. Zagórska 21
  72-321 Trzebiatów

  Termin składania ofert: 12.07.2006r. godzina 11:00
  Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 12.07.2006r.

  Termin otwarcia ofert: 12.07.2006r. godzina 13:00
  Miejsce otwarcia: JW 1879 ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

 29. Opis sposobu obliczenia ceny.
 30. Wykonawca oblicza cenę (z VAT, do dwóch miejsc po przecinku) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp.
  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 31. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 32. Cena za wykonanie zamówienia - 100%

 33. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.
 34. Zamawiający zawrze z Wykonawcą standardową umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

 35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 36. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
  2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
  1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:
  1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
  5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
  8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  FORMULARZ CENOWY
  NARZĘDZIA RĘCZNE, ELEKTRYCZNE, DRUT

  L.p.

  Nazwa asortymentu

  J.M.

  cena netto za szt./kpl.

  cena brutto za szt./kpl.

  łączna ilość

  łączna cena netto

  łączna cena brutto

  1

  aerometr akumulatorowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  2

  Bańka na smar 250gr

  szt.

   

   

  1

   

   

  3

  Bemben na kabel

  szt.

   

   

  1

   

   

  4

  bezpiecznik 25A

  szt.

   

   

  2

   

   

  5

  Bezpieczniki 12V 10A

  szt.

   

   

  2

   

   

  6

  Bezpieczniki 12V 6A

  szt.

   

   

  2

   

   

  7

  Bezpieczniki sam 16A

  szt.

   

   

  4

   

   

  8

  Brzeszczot do piłek ręcznych do met.

  szt.

   

   

  20

   

   

  9

  butelka farmaceutyczna z korkiem

  szt.

   

   

  1

   

   

  10

  chlorek wapnia w worku z folii

  kg

   

   

  1

   

   

  11

  cyrkiel prosty 200

  szt.

   

   

  1

   

   

  12

  Czujnik

  szt.

   

   

  1

   

   

  13

  Dioda 2A 101A

  szt.

   

   

  1

   

   

  14

  Dioda 2A 101B

  szt.

   

   

  3

   

   

  15

  dioda krzemowa

  szt.

   

   

  1

   

   

  16

  drąg holowniczy S 3-0

  szt.

   

   

  1

   

   

  17

  drut cynkowo - ołowiany

  kg

   

   

  1

   

   

  18

  Dynamometr C-150g

  kpl

   

   

  1

   

   

  19

  Dynanometr C-K 50 g

  kpl

   

   

  1

   

   

  20

  Dzielnik 1:10

  kpl

   

   

  2

   

   

  21

  ekran podświetlany

  szt.

   

   

  1

   

   

  22

  Elektrody O 2,5

  szt.

   

   

  100

   

   

  23

  Elektrody O 3,25

  szt.

   

   

  100

   

   

  24

  Elektrody spawalnicze ER-1

  szt.

   

   

  20

   

   

  25

  fenoloftaleina

  l

   

   

  0,1

   

   

  26

  Generator impulsów + WIS

  kpl

   

   

  1

   

   

  27

  Generator sygnałów + WIS

  kpl

   

   

  1

   

   

  28

  Generator sygnałów wzorcowych + WIS

  kpl

   

   

  1

   

   

  29

  Główki bezpieczników 25A

  szt.

   

   

  3

   

   

  30

  gniazdo bezpiecznikowe 25A 500V (E 27) BiGts

  szt.

   

   

  1

   

   

  31

  gniazdo wtyczkowe

  szt.

   

   

  1

   

   

  32

  gniazdo wtyczkowe 10/16A natynkowe

  szt.

   

   

  1

   

   

  33

  gniazdo wtyczkowe p/t 10/16A 2P+2 250

  szt.

   

   

  1

   

   

  34

  gruszka gumowa O 70

  szt.

   

   

  2

   

   

  35

  Grzejnik benzynowy 0,5l

  szt.

   

   

  1

   

   

  36

  gwiazdka artyleryjska

  kpl

   

   

  1

   

   

  37

  gwintownik drobnozwojowy M-8x1

  kpl

   

   

  2

   

   

  38

  gwintownik M-10

  kpl

   

   

  3

   

   

  39

  gwintownik M-2

  kpl

   

   

  2

   

   

  40

  gwintownik M-3

  kpl

   

   

  1

   

   

  41

  gwintownik M-4

  kpl

   

   

  2

   

   

  42

  gwintownik M-6

  kpl

   

   

  4

   

   

  43

  gwintownik M-8

  kpl

   

   

  3

   

   

  44

  gwintownik ręczny do gwintu metrycznego M-2

  kpl

   

   

  2

   

   

  45

  gwintownik ręczny M-14

  kpl

   

   

  4

   

   

  46

  gwintownik ręczny M-16

  kpl

   

   

  4

   

   

  47

  gwintownik ręczny M-2,6

  kpl

   

   

  2

   

   

  48

  gwintownik ręczny M-3,5

  kpl

   

   

  2

   

   

  49

  gwintownik ręczny M-4

  kpl

   

   

  2

   

   

  50

  gwintownik ręczny M-5

  kpl

   

   

  2

   

   

  51

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2

  kpl

   

   

  2

   

   

  52

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2,2

  kpl

   

   

  2

   

   

  53

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-2,5

  kpl

   

   

  2

   

   

  54

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-3

  kpl

   

   

  2

   

   

  55

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-3,5

  kpl

   

   

  2

   

   

  56

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-4

  kpl

   

   

  2

   

   

  57

  Gwintowniki ręcz. do otw. ślep. M-5

  kpl

   

   

  2

   

   

  58

  Gwintowniki ręcz. drobno zwoj. M10x1

  kpl

   

   

  1

   

   

  59

  Gwintowniki ręcz. drobno zwoj. M14x1,5

  kpl

   

   

  1

   

   

  60

  Gwintowniki ręcz. M 16 x 1,5

  kpl

   

   

  1

   

   

  61

  Gwintowniki ręcz. M 18 x 1,5

  kpl

   

   

  1

   

   

  62

  Gwintowniki ręcz. M-12

  kpl

   

   

  2

   

   

  63

  Gwintowniki ręcz. M-18

  kpl

   

   

  2

   

   

  64

  Gwintowniki ręcz. M-20

  kpl

   

   

  2

   

   

  65

  haczyk

  szt.

   

   

  1

   

   

  66

  Imadło 40 mm

  kpl

   

   

  1

   

   

  67

  imadło wzorcarskie obrotowe szer. 80 mm

  kpl

   

   

  1

   

   

  68

  Imakowy nóż tok.wytaczak 10x10x150

  szt.

   

   

  1

   

   

  69

  Imakowy nóż tok.wytaczak 12x12x180

  szt.

   

   

  1

   

   

  70

  Imakowy nóż tokarski 10x15x125

  szt.

   

   

  2

   

   

  71

  Imakowy nóż tokarski 10x16x125

  szt.

   

   

  2

   

   

  72

  imakowy nóż tokarski boczny lewy B 12x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  73

  imakowy nóż tokarski do otworów B 10x10x150

  szt.

   

   

  1

   

   

  74

  imakowy nóż tokarski dzierak prosty prawy B 12x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  75

  Imakowy nóż tokarski prawy 10x10x90

  szt.

   

   

  1

   

   

  76

  Imakowy nóż tokarski prawy 12x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  77

  imakowy nóż tokarski prawy B 8x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  78

  Imakowy nóż tokarski wytaczak hakowy 12x12x180

  szt.

   

   

  1

   

   

  79

  imakowy nóż tokarski wytaczak hakowy B 12x12x180

  szt.

   

   

  1

   

   

  80

  Imakowy nóż tokarski zdzierak prosty 12x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  81

  Imakowy nóż tokarski zdzierak prosty lewy 12x12x100

  szt.

   

   

  1

   

   

  82

  Kabel

  szt.

   

   

  1

   

   

  83

  Kabel pomiarowy

  szt.

   

   

  2

   

   

  84

  Kabel pomiarowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  85

  Kabel spawarki z osprzętem

  szt.

   

   

  1

   

   

  86

  Kabel WCZ

  szt.

   

   

  1

   

   

  87

  Kabel WCZ

  szt.

   

   

  1

   

   

  88

  Kabel WCZ

  szt.

   

   

  1

   

   

  89

  kalafonia

  kg

   

   

  0,2

   

   

  90

  kanister 10l z polietylenu do wody

  szt.

   

   

  1

   

   

  91

  kanister na paliwo 20l

  szt.

   

   

  1

   

   

  92

  kanister na paliwo 5l

  szt.

   

   

  1

   

   

  93

  Karkaz tubusa

  szt.

   

   

  1

   

   

  94

  kątownik stalowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  95

  klin do wybijania 140x5x19

  szt.

   

   

  1

   

   

  96

  klosz laboratoryjny o 150

  szt.

   

   

  3

   

   

  97

  Klucz 10x12

  szt.

   

   

  1

   

   

  98

  Klucz 12x14

  szt.

   

   

  1

   

   

  99

  Klucz 135-145

  szt.

   

   

  1

   

   

  100

  klucz czopkowy sześciokątny 10

  szt.

   

   

  1

   

   

  101

  klucz do podginania sprężyn

  szt.

   

   

  4

   

   

  102

  klucz do wiertarki

  szt.

   

   

  1

   

   

  103

  Klucz do wybijania 140x5x19

  szt.

   

   

  2

   

   

  104

  klucz do złącz 10A

  szt.

   

   

  1

   

   

  105

  klucz do złącz 16A

  szt.

   

   

  1

   

   

  106

  klucz hakowy do dławika powrotnika

  szt.

   

   

  1

   

   

  107

  Klucz jednostronny do nakrętek 28-32

  szt.

   

   

  1

   

   

  108

  Klucz jednostronny do nakrętek D-85

  szt.

   

   

  1

   

   

  109

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 135x145

  szt.

   

   

  1

   

   

  110

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 28x32

  szt.

   

   

  1

   

   

  111

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 45x52

  szt.

   

   

  1

   

   

  112

  klucz jednostronny do nakrętek okrągłych rowkowych 68x72

  szt.

   

   

  1

   

   

  113

  klucz maszynowy płaski 5,5x7

  szt.

   

   

  1

   

   

  114

  Klucz nasad 10

  szt.

   

   

  1

   

   

  115

  Klucz nasad 11

  szt.

   

   

  1

   

   

  116

  Klucz nasad 12

  szt.

   

   

  1

   

   

  117

  Klucz nasad 14

  szt.

   

   

  1

   

   

  118

  Klucz nasad 17

  szt.

   

   

  1

   

   

  119

  Klucz nasad 19

  szt.

   

   

  1

   

   

  120

  Klucz nasad 22

  szt.

   

   

  1

   

   

  121

  Klucz nasad 24

  szt.

   

   

  1

   

   

  122

  Klucz nasad 8

  szt.

   

   

  1

   

   

  123

  Klucz nasad 9

  szt.

   

   

  1

   

   

  124

  klucz nasadowy 36

  szt.

   

   

  1

   

   

  125

  Klucz nasadowy 6-kątny

  szt.

   

   

  1

   

   

  126

  klucz nasadowy koronkowy z pokrętłem grzechotkowym (25 nasad)

  kpl

   

   

  1

   

   

  127

  klucz nasadowy sześciokątny 10x13

  szt.

   

   

  1

   

   

  128

  klucz nasadowy sześciokątny 14x12

  szt.

   

   

  1

   

   

  129

  klucz nasadowy sześciokątny 24x27

  szt.

   

   

  1

   

   

  130

  Klucz oczkowy 12-kątny dwustr. płaski 6x7

  szt.

   

   

  1

   

   

  131

  klucz oczkowy 80 (zastępuje klucz płaski 42x89)

  szt.

   

   

  1

   

   

  132

  Klucz plaski 24x26

  szt.

   

   

  1

   

   

  133

  Klucz płaski 10x11

  szt.

   

   

  1

   

   

  134

  Klucz płaski 12x13

  szt.

   

   

  3

   

   

  135

  Klucz płaski 14x15

  szt.

   

   

  1

   

   

  136

  klucz płaski 14x17

  szt.

   

   

  3

   

   

  137

  Klucz płaski 15x17

  szt.

   

   

  1

   

   

  138

  Klucz płaski 16x19

  szt.

   

   

  1

   

   

  139

  Klucz płaski 18x19

  szt.

   

   

  1

   

   

  140

  klucz płaski 19x22

  szt.

   

   

  3

   

   

  141

  Klucz płaski 20x22

  szt.

   

   

  3

   

   

  142

  Klucz płaski 21x23

  szt.

   

   

  1

   

   

  143

  Klucz płaski 4x5

  szt.

   

   

  2

   

   

  144

  Klucz płaski 6x7

  szt.

   

   

  3

   

   

  145

  Klucz płaski 8x10

  szt.

   

   

  4

   

   

  146

  klucz płaski 8x9

  szt.

   

   

  2

   

   

  147

  Klucz płaski 9x11

  szt.

   

   

  2

   

   

  148

  klucz płaski dwustronny 13x17 lub jednostronny 13

  szt.

   

   

  1

   

   

  149

  klucz płaski dwustronny 17x19

  szt.

   

   

  2

   

   

  150

  klucz płaski dwustronny 23x24

  szt.

   

   

  1

   

   

  151

  klucz płaski dwustronny 27x30

  szt.

   

   

  1

   

   

  152

  klucz płaski dwustronny 30x32

  szt.

   

   

  1

   

   

  153

  klucz płaski dwustronny 36x41

  szt.

   

   

  1

   

   

  154

  Klucz rozsuwalny główkowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  155

  Klucz rozsuwany główkowy S-36

  szt.

   

   

  2

   

   

  156

  Klucz trzpieniowy 6-kątny

  szt.

   

   

  2

   

   

  157

  Klucze nasadowe kor. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

  szt.

   

   

  10

   

   

  158

  Klucze nasadowe koronkowe 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27, 30, 32

  szt.

   

   

  14

   

   

  159

  kłódka B 55

  szt.

   

   

  4

   

   

  160

  kłódka bębenkowa B-40

  szt.

   

   

  6

   

   

  161

  kłódka z dwoma kluczami

  szt.

   

   

  6

   

   

  162

  koc gaśniczy

  szt.

   

   

  1

   

   

  163

  wkrętak elektrotechniczny 5x160 lub 5x210

  szt.

   

   

  1

   

   

  164

  Lampa INS-1

  szt.

   

   

  1

   

   

  165

  lampa lutownicza 0,5l

  szt.

   

   

  1

   

   

  166

  lampa lutownicza typ L

  szt.

   

   

  1

   

   

  167

  Lampa ośw. przen. z żar.15W kabl. 3,5m

  kpl

   

   

  2

   

   

  168

  Lampa przenośna LME z kablem 5m

  kpl

   

   

  2

   

   

  169

  lampa przenośna oświetleniowa z żarówką 12V 15W

  kpl

   

   

  1

   

   

  170

  Latarka akumulatorowa

  szt.

   

   

  1

   

   

  171

  lejek ocynkowany o 10

  szt.

   

   

  3

   

   

  172

  lejek ocynkowany o 15

  szt.

   

   

  3

   

   

  173

  lejek ocynkowany o 5

  szt.

   

   

  3

   

   

  174

  lutownica elektryczna kątowa 220V 400W

  szt.

   

   

  3

   

   

  175

  lutownica elektryczna prosta 220V 160W

  szt.

   

   

  2

   

   

  176

  Lutownica transform. 220V 100W

  szt.

   

   

  1

   

   

  177

  Lutownica transformatorowa 24V 40W

  szt.

   

   

  3

   

   

  178

  lutownica zwykła kątowa

  szt.

   

   

  1

   

   

  179

  łom z racicą do haków

  szt.

   

   

  1

   

   

  180

  Macki zewnętrzne proste 250

  szt.

   

   

  1

   

   

  181

  Materac turystyczny

  szt.

   

   

  4

   

   

  182

  miarka 1l

  szt.

   

   

  1

   

   

  183

  Miarka składana drewniana

  szt.

   

   

  1

   

   

  184

  Miarka stalowa 1m

  szt.

   

   

  1

   

   

  185

  miarka stalowa składana 0- 1000 mm

  szt.

   

   

  1

   

   

  186

  miarka stalowa taśmowa 0- 2000 mm

  szt.

   

   

  2

   

   

  187

  Miernik parametrów tranzystorów + WIS

  kpl

   

   

  1

   

   

  188

  miernik uniwersalny

  kpl

   

   

  2

   

   

  189

  Miernik uniwersalny VIELFACHMASSER

  kpl

   

   

  1

   

   

  190

  Mikrometr 0-25

  kpl

   

   

  1

   

   

  191

  Mikrometr 25-50

  kpl

   

   

  1

   

   

  192

  mikrometr zewnętrzny 50-75

  kpl

   

   

  1

   

   

  193

  mikrometr zewnętrzny 75-100

  kpl

   

   

  1

   

   

  194

  Młotek aluminiowy 0,5 kg .

  szt.

   

   

  2

   

   

  195

  Młotek gumowy 1 kg .

  szt.

   

   

  1

   

   

  196

  Młotek miedziany 0,5 kg .

  szt.

   

   

  1

   

   

  197

  Młotek ślusarski 500g

  szt.

   

   

  5

   

   

  198

  Młotek ślusarski zwykły 1kg.

  szt.

   

   

  1

   

   

  199

  Mostek Thomsona

  kpl

   

   

  1

   

   

  200

  Nagłownik blacharski 4

  szt.

   

   

  1

   

   

  201

  Nagłownik blacharski 5

  szt.

   

   

  1

   

   

  202

  Nagłownik blacharski 8

  szt.

   

   

  1

   

   

  203

  Nagłownik blacharski 9

  szt.

   

   

  1

   

   

  204

  Nagłownik kotlarski 10

  szt.

   

   

  1

   

   

  205

  Narzynka dr zwoj. M-18 x 1,5

  szt.

   

   

  1

   

   

  206

  Narzynka dr. zwoj M-16x 1,5

  szt.

   

   

  1

   

   

  207

  Narzynka dr. zwoj Msx1

  szt.

   

   

  1

   

   

  208

  narzynka drobnozwojowa M-10x1

  szt.

   

   

  2

   

   

  209

  narzynka drobnozwojowa M-12x1,25

  szt.

   

   

  2

   

   

  210

  Narzynka okr. M-10

  szt.

   

   

  3

   

   

  211

  Narzynka okr. M-12

  szt.

   

   

  2

   

   

  212

  Narzynka okr. M-14

  szt.

   

   

  4

   

   

  213

  Narzynka okr. M-16

  szt.

   

   

  2

   

   

  214

  Narzynka okr. M-18

  szt.

   

   

  2

   

   

  215

  Narzynka okr. M-2

  szt.

   

   

  3

   

   

  216

  Narzynka okr. M-2,2

  szt.

   

   

  2

   

   

  217

  Narzynka okr. M-2,5

  szt.

   

   

  2

   

   

  218

  Narzynka okr. M-20

  szt.

   

   

  2

   

   

  219

  Narzynka okr. M-3

  szt.

   

   

  4

   

   

  220

  Narzynka okr. M-4

  szt.

   

   

  4

   

   

  221

  Narzynka okr. M-5

  szt.

   

   

  3

   

   

  222

  Narzynka okr. M-6

  szt.

   

   

  2

   

   

  223

  Narzynka okr. M-8

  szt.

   

   

  3

   

   

  224

  Neonowy wsk. nap.

  szt.

   

   

  2

   

   

  225

  neonowy wskaźnik napięcia dwubiegunowy 750V

  szt.

   

   

  1

   

   

  226

  nożyce blacharskie uniwersalne

  szt.

   

   

  1

   

   

  227

  nożyczki do papieru l=250

  szt.

   

   

  1

   

   

  228

  nóż monterski składany

  szt.

   

   

  3

   

   

  229

  nóż monterski składany dwuostrzowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  230

  Nóż monterski składany z rozwiertakiem

  szt.

   

   

  2

   

   

  231

  Obcęgi

  szt.

   

   

  1

   

   

  232

  Olejarka

  szt.

   

   

  1

   

   

  233

  Omomierz

  szt.

   

   

  1

   

   

  234

  Omomierz

  szt.

   

   

  1

   

   

  235

  oprawka do brzeszczotu

  szt.

   

   

  2

   

   

  236

  Oprawka do narz. okrągła 20x7

  szt.

   

   

  1

   

   

  237

  Oprawka narz. 25x9

  szt.

   

   

  1

   

   

  238

  Oprawka narz. 30x11

  szt.

   

   

  1

   

   

  239

  Oprawka narz.38x10

  szt.

   

   

  1

   

   

  240

  Oprawka narz.45x14

  szt.

   

   

  1

   

   

  241

  papierki wskaźnikowe

  kpl

   

   

  1

   

   

  242

  pasek klinowy SPZx1090

  szt.

   

   

  1

   

   

  243

  Penseta l=200

  szt.

   

   

  1

   

   

  244

  pędzel blaszkowy okrągły nr 17

  szt.

   

   

  3

   

   

  245

  pędzel pierścieniowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  246

  pędzel pierścieniowy o 4

  szt.

   

   

  2

   

   

  247

  pędzel płaski 1"

  szt.

   

   

  2

   

   

  248

  pędzel płaski 1,5"

  szt.

   

   

  2

   

   

  249

  pędzel skuwkowy 10

  szt.

   

   

  3

   

   

  250

  pędzel skuwkowy 14

  szt.

   

   

  3

   

   

  251

  pędzel trzonkowy ze skuwką nr 10

  szt.

   

   

  2

   

   

  252

  pędzelek z włosia wiewiórczego

  szt.

   

   

  1

   

   

  253

  Pędzle trzonkowe Nr 10

  szt.

   

   

  3

   

   

  254

  pęseta prosta 140

  szt.

   

   

  1

   

   

  255

  pierścień okr. 14x2

  szt.

   

   

  2

   

   

  256

  Pilnik giełkowy 60/2

  kpl

   

   

  1

   

   

  257

  Pilnik okrągły 250/3

  szt.

   

   

  1

   

   

  258

  pilnik płaski z elektrokorundu EA 40x20x200

  szt.

   

   

  1

   

   

  259

  Pilnik ścierny płaski 40x20x200

  szt.

   

   

  1

   

   

  260

  Pilnik ślusarski nożowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  261

  Pilnik ślusarski okrągły 200/3

  szt.

   

   

  2

   

   

  262

  Pilnik ślusarski płaski 300/3

  szt.

   

   

  2

   

   

  263

  pilnik ślusarski płaski 160/1

  szt.

   

   

  1

   

   

  264

  pilnik ślusarski płaski 160/2

  szt.

   

   

  2

   

   

  265

  Pilnik ślusarski płaski 160/2

  szt.

   

   

  2

   

   

  266

  Pilnik ślusarski płaski 160/3

  szt.

   

   

  2

   

   

  267

  pilnik ślusarski płaski 250/3

  szt.

   

   

  1

   

   

  268

  pilnik ślusarski płaski 300/1

  szt.

   

   

  2

   

   

  269

  Pilnik ślusarski półokrągły 160/2

  szt.

   

   

  2

   

   

  270

  Pilnik ślusarski półokrągły 160/3

  szt.

   

   

  2

   

   

  271

  pilnik ślusarski trójkątny 160/2

  szt.

   

   

  2

   

   

  272

  Pilnik ślusarski trójkątny 300/1

  szt.

   

   

  2

   

   

  273

  Pilnik trójkątny 160/2

  szt.

   

   

  2

   

   

  274

  Pilnik trójkątny 160/3

  szt.

   

   

  2

   

   

  275

  Pilnik trójkątny L-200

  szt.

   

   

  1

   

   

  276

  pilniki igiełkowe (komplet duży)

  kpl

   

   

  1

   

   

  277

  pilniki igiełkowe kpl nr 1 - długość 80 mm

  kpl

   

   

  1

   

   

  278

  piła do drewna poprzeczna

  szt.

   

   

  1

   

   

  279

  Podstawa czujnika żłobkowa

  szt.

   

   

  1

   

   

  280

  pokrętka do kluczy

  szt.

   

   

  1

   

   

  281

  pokrętka nastawna do gwintowników i rozwiertaków nr 2

  szt.

   

   

  2

   

   

  282

  Pokrętło

  szt.

   

   

  1

   

   

  283

  pokrętło A 14

  szt.

   

   

  1

   

   

  284

  pokrętło A 8

  szt.

   

   

  1

   

   

  285

  Pokrętło do rozwiertaków i gwintowników Nr 3

  szt.

   

   

  1

   

   

  286

  Pokrętło do rozwiertaków i gwintowników Nr 1

  szt.

   

   

  1

   

   

  287

  Przebijak blacharski okrągły 4 d

  szt.

   

   

  1

   

   

  288

  Przebijak ślusarski 3

  szt.

   

   

  1

   

   

  289

  Przebijak ślusarski 4

  szt.

   

   

  1

   

   

  290

  Przebijak ślusarski 6

  szt.

   

   

  1

   

   

  291

  Przebijak ślusarski 8

  szt.

   

   

  1

   

  292

  Przecinak ślusarski

  szt.

   

   

  1

   

  293

  Przecinak ślusarski

  szt.

   

   

  1

   

  294

  Przecinak ślusarski 10x20x150

  szt.

   

   

  4

   

  295

  Przecinak ślusarski 13x25x200

  szt.

   

   

  1

   

  296

  przecinak ślusarski 16x30x130 lub 10x20x150

  szt.

   

   

  2

   

  297

  Przedłużacz 12V 10 mb

  kpl

   

   

  2

   

  298

  Przedłużacz 220V 10 mb

  kpl

   

   

  2

   

  299

  przedłużacz OP 4x2,5 - 3 mb

  kpl

   

   

  1

   

  300

  przewód OP 4x2,5

  mb

   

   

  15

   

  301

  Przewód pomiarowy

  szt.

   

   

  2

   

  302

  Przewód pomiarowy

  szt.

   

   

  5

   

  303

  Przewód zasilający V-640

  szt.

   

   

  1

   

  304

  Przymiar kreskowy 0 - 2000

  szt.

   

   

  2

   

  305

  Przymiar kreskowy prostokątny o zakresie pomiarów 0-400

  szt.

   

   

  2

   

  306

  Przyrząd do równania tarcz szlif. 320

  szt.

   

   

  1

   

  307

  Przyrząd K-352

  szt.

   

   

  1

   

  308

  Punktak ślusarski 100A

  szt.

   

   

  2

   

  309

  Reduktor CP-50-70

  szt.

   

   

  1

   

  310

  Reduktor do podłączenia woltomierza

  szt.

   

   

  1

   

  311

  Reduktor E2-115/2

  szt.

   

   

  1

   

  312

  Reduktor E2-115/4

  szt.

   

   

  1

   

  313

  Rezonator rezystancyjny

  kpl

   

   

  1

   

  314

  rękawice dielektryczne

  para

   

   

  1

   

  315

  Rękojeść wiertarki

  szt.

   

   

  1

   

  316

  Rozdzielnik

  szt.

   

   

  1

   

  317

  rozpylacz SD1ZD12

  szt.

   

   

  1

   

  318

  Rozwiertak o 5

  szt.

   

   

  2

   

  319

  Rozwiertak o 6

  szt.

   

   

  2

   

  320

  Rozwiertak do pił

  szt.

   

   

  1

   

  321

  Rozwiertak o 10

  szt.

   

   

  2

   

  322

  Rozwiertak o 11

  szt.

   

   

  2

   

  323

  Rozwiertak o 13

  szt.

   

   

  2

   

  324

  Rozwiertak o 14

  szt.

   

   

  2

   

  325

  Rozwiertak o 16

  szt.

   

   

  2

   

  326

  Rozwiertak o 17

  szt.

   

   

  2

   

  327

  Rozwiertak o 4

  szt.

   

   

  2

   

  328

  Rozwiertak o 5

  szt.

   

   

  2

   

  329

  Rozwiertak o 6

  szt.

   

   

  2

   

  330

  Rozwiertak o 8

  szt.

   

   

  2

   

  331

  rozwiertak stały do pił

  szt.

   

   

  1

   

  332

  Rozwiertak stożek o 4

  szt.

   

   

  2

   

  333

  Rozwiertak stożek o zbież. 1x 50 o 3

  szt.

   

   

  2

   

  334

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 3

  szt.

   

   

  2

   

  335

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 4

  szt.

   

   

  2

   

  336

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 5

  szt.

   

   

  2

   

  337

  rozwiertak stożkowy 1/50 o 6

  szt.

   

   

  2

   

  338

  Rozwiertak trzpieniowy o 12

  szt.

   

   

  2

   

  339

  Rozwiertak trzpieniowy o 13

  szt.

   

   

  2

   

  340

  rozwiertak trzpieniowy o 10

  szt.

   

   

  2

   

  341

  rozwiertak trzpieniowy o 11

  szt.

   

   

  2

   

   

  342

  rozwiertak trzpieniowy o 12

  szt.

   

   

  2

   

   

  343

  rozwiertak trzpieniowy o 15

  szt.

   

   

  2

   

   

  344

  rozwiertak trzpieniowy o 16

  szt.

   

   

  2

   

   

  345

  rozwiertak trzpieniowy o 6

  szt.

   

   

  2

   

   

  346

  rozwiertak trzpieniowy o 8

  szt.

   

   

  2

   

   

  347

  Rozwiertak trzpieniowy stały ręczny o 3

  szt.

   

   

  2

   

   

  348

  Scyzoryk mont.

  szt.

   

   

  1

   

   

  349

  Skrobak płaski 300

  szt.

   

   

  1

   

   

  350

  skrobak ślusarski płaski l=125

  szt.

   

   

  1

   

   

  351

  Skrobak trójkątny 200

  szt.

   

   

  1

   

   

  352

  Smarownica ręczna z przegubem

  kpl

   

   

  1

   

   

  353

  smarownica St

  kpl

   

   

  1

   

   

  354

  Spawarka transfor. z przewodem

  kpl

   

   

  1

   

   

  355

  Suwmiarka dwustronna z głebokościomierzem 140mm

  szt.

   

   

  5

   

   

  356

  Suwmiarka jedn. 250

  szt.

   

   

  2

   

   

  357

  szczelinomierz 0,15

  szt.

   

   

  1

   

   

  358

  szczelinomierz nr 2 l=100 lub nr 1 l=100

  szt.

   

   

  1

   

   

  359

  Szczelinomierz nr.2

  szt.

   

   

  1

   

   

  360

  szczotka do maszyn do pisania

  szt.

   

   

  1

   

   

  361

  szczotka do mycia probówek

  szt.

   

   

  1

   

   

  362

  szczotka do mycia szkieł kolankowych

  szt.

   

   

  1

   

   

  363

  Szczotka druciana ręczna 300

  szt.

   

   

  5

   

   

  364

  szczotka prądnicy M 68

  szt.

   

   

  2

   

   

  365

  Szczotka ręczna zmiotka

  szt.

   

   

  1

   

   

  366

  Szczypce bocz. do drutu 160

  szt.

   

   

  1

   

   

  367

  szczypce boczne do cięcia drutu 125

  szt.

   

   

  1

   

   

  368

  szczypce czołowe do cięcia drutu 160

  szt.

   

   

  3

   

   

  369

  Szczypce czołowe do drutu 200

  szt.

   

   

  2

   

   

  370

  szczypce do pierścieni osadczych sprężynowych wewnętrznych wygięte 160

  szt.

   

   

  1

   

   

  371

  Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

  szt.

   

   

  3

   

   

  372

  szczypce elektrotechniczne uniwersalne

  szt.

   

   

  1

   

   

  373

  Szczypce okr. wydł.160

  szt.

   

   

  1

   

   

  374

  szczypce okrągłe 160

  szt.

   

   

  3

   

   

  375

  Szczypce proste długie

  szt.

   

   

  1

   

   

  376

  Szczypce uniwersalne

  szt.

   

   

  2

   

   

  377

  szczypce uniwersalne płaskie 160

  szt.

   

   

  6

   

   

  378

  szczypce uniwersalne płaskie 200

  szt.

   

   

  2

   

   

  379

  szczypce uniwersalne płaskie RSUa-180

  szt.

   

   

  1

   

   

  380

  szczypce uniwersalne półokrągłe 160

  szt.

   

   

  3

   

   

  381

  szczypce z ostrzem czołowym 180

  szt.

   

   

  1

   

   

  382

  Sznur sieciowy typ 8009006000

  szt.

   

   

  1

   

   

  383

  Szpachla malarska szer. 60 mm

  szt.

   

   

  1

   

   

  384

  szydło do zaplatania linek

  szt.

   

   

  1

   

   

  385

  ściernica trzpieniowa walcowa

  szt.

   

   

  2

   

   

  386

  średnicówka mikrometryczna składana 50-70

  kpl

   

   

  1

   

   

  387

  średnicówka mikrometryczna składana 75-175

  kpl

   

   

  1

   

   

  388

  średnicówka mikrometryczna składana 75x175

  kpl

   

   

  1

   

   

  389

  średnicówka z czujnikiem zegarowym 30-50

  kpl

   

   

  1

   

   

  390

  średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160

  kpl

   

   

  1

   

   

  391

  śruba imbusowa (różna)

  kg

   

   

  0,5

   

   

  392

  Tarcza szlifierska 100x20x20

  szt.

   

   

  1

   

   

  393

  tarcza szlifierska EA o 150x20x16 z ziarnem 60

  szt.

   

   

  1

   

   

  394

  tarcza szlifierska SC o 100x20x16

  szt.

   

   

  1

   

   

  395

  taśma izolacyjna 50 g

  szt.

   

   

  5

   

   

  396

  termometr pokojowy

  szt.

   

   

  1

   

   

  397

  Termometr za okienny

  szt.

   

   

  1

   

   

  398

  topór ciesielski z trzonkiem

  szt.

   

   

  1

   

   

  399

  Trójnik CP-50-95

  szt.

   

   

  2

   

   

  400

  trójnóg TT-3

  szt.

   

   

  2

   

   

  401

  trójnóg TT-3/1

  szt.

   

   

  1

   

   

  402

  Trzpień do uchwytu wiertarki

  szt.

   

   

  1

   

   

  403

  uszczelka A 8x12

  szt.

   

   

  2

   

   

  404

  Wanna do mycia

  szt.

   

   

  1

   

   

  405

  wanna do mycia części

  szt.

   

   

  2

   

   

  406

  wiadro brezentowe

  szt.

   

   

  1

   

   

  407

  wiadro ocynkowane 10l

  szt.

   

   

  1

   

   

  408

  wiadro ocynkowane 12 l

  szt.

   

   

  2

   

   

  409

  wiertarka elektryczna PRCa-10 z przewodem 6 mb

  szt.

   

   

  1

   

   

  410

  Wiertarka ręczna elektr.

  szt.

   

   

  1

   

   

  411

  Wiertarka stołowa

  kpl

   

   

  1

   

   

  412

  Wiertła o 1 do żeliwa i stali

  szt.

   

   

  10

   

   

  413

  Wiertła o 1,5

  szt.

   

   

  10

   

   

  414

  Wiertła o 10

  szt.

   

   

  2

   

   

  415

  Wiertła o 11

  szt.

   

   

  1

   

   

  416

  Wiertła o 12

  szt.

   

   

  1

   

   

  417

  Wiertła o 12

  szt.

   

   

  1

   

   

  418

  Wiertła o 13

  szt.

   

   

  1

   

   

  419

  Wiertła o 13,5

  szt.

   

   

  1

   

   

  420

  Wiertła o 14

  szt.

   

   

  1

   

   

  421

  Wiertła o 15

  szt.

   

   

  1

   

   

  422

  Wiertła o 16

  szt.

   

   

  1

   

   

  423

  Wiertła o 17

  szt.

   

   

  1

   

   

  424

  Wiertła o 18

  szt.

   

   

  1

   

   

  425

  Wiertła o 19

  szt.

   

   

  1

   

   

  426

  Wiertła o 2

  szt.

   

   

  10

   

   

  427

  Wiertła o 2,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  428

  Wiertła o 20

  szt.

   

   

  1

   

   

  429

  Wiertła o 22

  szt.

   

   

  1

   

   

  430

  Wiertła o 3

  szt.

   

   

  5

   

   

  431

  Wiertła o 3,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  432

  Wiertła o 4

  szt.

   

   

  5

   

   

  433

  Wiertła o 4,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  434

  Wiertła o 5

  szt.

   

   

  5

   

   

  435

  Wiertła o 5,5

  szt.

   

   

  3

   

   

  436

  Wiertła o 6

  szt.

   

   

  2

   

   

  437

  Wiertła o 6,5

  szt.

   

   

  2

   

   

  438

  Wiertła o 7

  szt.

   

   

  2

   

   

  439

  Wiertła o 7,4

  szt.

   

   

  2

   

   

  440

  Wiertła o 8

  szt.

   

   

  2

   

   

  441

  Wiertła o 8,4

  szt.

   

   

  2

   

   

  442

  Wiertła o 9

  szt.

   

   

  2

   

   

  443

  Wiertła z uchwytem stożkowym o 10

  szt.

   

   

  2

   

   

  444

  wiertło kręte krótkie o 0,85

  szt.

   

   

  6

   

   

  445

  wiertło kręte krótkie o 0,9

  szt.

   

   

  7

   

   

  446

  wiertło kręte krótkie o 1,0

  szt.

   

   

  4

   

   

  447

  wiertło kręte krótkie o 1,1

  szt.

   

   

  4

   

   

  448

  wiertło kręte krótkie o 1,2

  szt.

   

   

  10

   

   

  449

  wiertło kręte krótkie o 1,3

  szt.

   

   

  10

   

   

  450

  wiertło kręte krótkie o 1,4

  szt.

   

   

  10

   

   

  451

  wiertło kręte krótkie o 1,45

  szt.

   

   

  10

   

   

  452

  wiertło kręte krótkie o 1,5

  szt.

   

   

  3

   

   

  453

  wiertło kręte krótkie o 1,6

  szt.

   

   

  2

   

   

  454

  wiertło kręte krótkie o 1,7

  szt.

   

   

  10

   

   

  455

  wiertło kręte krótkie o 1,75

  szt.

   

   

  10

   

   

  456

  wiertło kręte krótkie o 1,8

  szt.

   

   

  6

   

   

  457

  wiertło kręte krótkie o 2,6

  szt.

   

   

  3

   

   

  458

  wiertło kręte krótkie o 2,65

  szt.

   

   

  3

   

   

  459

  wiertło kręte krótkie o 2,85

  szt.

   

   

  1

   

   

  460

  wiertło kręte krótkie o 3,7

  szt.

   

   

  1

   

   

  461

  wiertło kręte krótkie o 4,7

  szt.

   

   

  1

   

   

  462

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 1,5

  szt.

   

   

  10

   

   

  463

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 2,0

  szt.

   

   

  10

   

   

  464

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 2,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  465

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 3,0

  szt.

   

   

  5

   

   

  466

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 3,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  467

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 4,0

  szt.

   

   

  5

   

   

  468

  wiertło krótkie z uchwytem walcowym o 4,5

  szt.

   

   

  5

   

   

  469

  wiertło o 1,0

  szt.

   

   

  10

   

   

  470

  wiertło o 1,6

  szt.

   

   

  10

   

   

  471

  wiertło o 12,0

  szt.

   

   

  1

   

   

  472

  wiertło o 13,0

  szt.

   

   

  1

   

   

  473

  wiertło o 2,0

  szt.

   

   

  9

   

   

  474

  wiertło o 2,5

  szt.

   

   

  6

   

   

  475

  wiertło o 3,0

  szt.

   

   

  4

   

   

  476

  wiertło o 3,3

  szt.

   

   

  4

   

   

  477

  wiertło o 4,0

  szt.

   

   

  5

   

   

  478

  wiertło o 4,2

  szt.

   

   

  1

   

   

  479

  wiertło o 5,0

  szt.

   

   

  1

   

   

  480

  wiertło o 5,5

  szt.

   

   

  1

   

   

  481

  wiertło o 6,0

  szt.

   

   

  2

   

   

  482

  wiertło o 8,5

  szt.

   

   

  1

   

   

  483

  wiertło o 9,0

  szt.

   

   

  1

   

   

  484

  wiertło ze stożkiem Morsea o 11

  szt.

   

   

  1

   

   

  485

  Wkładki topikowe 10A

  szt.

   

   

  5

   

   

  486

  Wkładki topikowe 15A

  szt.

   

   

  5

   

   

  487

  Wkładki topikowe 6A

  szt.

   

   

  4

   

   

  488

  wkrętak A 1,2x150

  szt.

   

   

  1

   

   

  489

  wkrętak elektrotechniczny 3x160 lub 3x150

  szt.

   

   

  1

   

   

  490

  wkrętak elektrotechniczny z neonówką

  szt.

   

   

  1

   

   

  491

  wkrętak kątowy dwustronny 7x9

  szt.

   

   

  1

   

   

  492

  wkrętak montażowy 10

  szt.

   

   

  1

   

   

  493

  Wkrętak montażowy 10x250

  szt.

   

   

  1

   

   

  494

  wkrętak montażowy 16

  szt.

   

   

  1

   

   

  495

  Wkrętak montażowy 5x125

  szt.

   

   

  2

   

   

  496

  wkrętak montażowy 7

  szt.

   

   

  2

   

   

  497

  Wkrętak montażowy 9

  szt.

   

   

  1

   

   

  498

  wkrętak montażowy RWWd-5

  szt.

   

   

  1

   

   

  499

  wkrętak stalowy płaski 5x160 lub 5,5x165

  szt.

   

   

  1

   

   

  500

  Wkrętak stały płaski 9

  szt.

   

   

  2

   

   

  501

  wkrętak ślusarski

  szt.

   

   

  3

   

   

  502

  wkrętak zegarmistrzowski z trzema nożami

  szt.

   

   

  1

   

   

  503

  Wkrętarka elektryczna prosta

  szt.

   

   

  1

   

   

  504

  włącznik instalacyjny wkrętakowy 10A

  szt.

   

   

  1

   

   

  505

  włącznik instalacyjny wkrętakowy 6A

  szt.

   

   

  2

   

   

  506

  wtyczka 250A z uziemieniem

  kpl

   

   

  1

   

   

  507

  wtyczka kablowa S 10-250-3

  kpl

   

   

  1

   

   

  508

  wtyczka kablowa S 16-380-4

  kpl

   

   

  1

   

   

  509

  Wtyczka WG 2-1

  kpl

   

   

  1

   

   

  510

  wybijak mosiężny 20x200

  szt.

   

   

  1

   

   

  511

  wybijak mosiężny 25x400

  szt.

   

   

  1

   

   

  512

  wybijak mosiężny 5x150

  szt.

   

   

  1

   

   

  513

  wybijak stalowy o 3

  szt.

   

   

  1

   

   

  514

  wybijak stalowy o 8

  szt.

   

   

  1

   

   

  515

  wyciągacz uszczelek

  szt.

   

   

  2

   

   

  516

  Wycinak ślusarski prostokątny 6x200

  szt.

   

   

  1

   

   

  517

  Wyłącznik instalacyjny 10A

  szt.

   

   

  1

   

   

  518

  wyłącznik samoczynny tablicowy WTS 10

  szt.

   

   

  1

   

   

  519

  wyłącznik samoczynny tablicowy WTS 16

  szt.

   

   

  3

   

   

  520

  wysięgnik ślusarski przełącznikowy l=150

  szt.

   

   

  2

   

   

  521

  Wzorzec zarysu gwintu calowego

  szt.

   

   

  1

   

   

  522

  wzorzec zarysu gwintu metrycznego

  szt.

   

   

  2

   

   

  523

  Złącze BNC-50-0/W2

  szt.

   

   

  1

   

   

  524

  zmiotka l=350

  szt.

   

   

  1

   

   

  525

  znaczniki stalowe - cyfry arabskie 0- 4 mm

  kpl

   

   

  1

   

   

  526

  nitownica

  kpl

   

   

  1

   

   

  cena łączna

   

   Załącznik nr 2 do SIWZ.PROJEKT UMOWY

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

 

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM , reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

 

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

 

§ 1

 

1.  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, drut i wyroby z drutu oraz akcesoria elektryczne Jednostce Wojskowej 1879 Trzebiatów, zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

 

2.  Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

 

§ 2

 

Sprzedający oświadcza, że:

 

•  jest właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

 

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

 

•  Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są: Krystyna Czerniak i Piotr Dmochowski.

 

•  Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

 

§ 3

1. Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

 

2.  Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

 

3 Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

 

§4

 

1.  Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

3.Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

 

4.  SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

 

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

 

KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

 

Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

 

§ 6

 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

 

1.  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych .

 

2.  Koszty niniejszej umowy, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Sprzedający .

 

§ 8

Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

w przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

 

§ 9

 

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

..........................................................                                   ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO)                                        (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)
Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam