Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telekomunikacyjnego oraz sprzętu kuchennego.

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV:32523000-5; 32552110-1; 36670000-8

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

4.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający dopuszcza się składanie ofert częściowych.

OPIS 1 części zamówienia:

Urządzenia telekomunikacyjne.

Opis 2 części zamówienia:

Sprzęt kuchenny i wyposażenie stołówki.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

15.10.2006r..

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie)

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19 z dn. 09 lutego 2004r., poz 177)

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1. Spełnieniu warunków w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy pzp;

2. Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym;

3. Nie podleganiu wykluczeniu z art.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 z dn.09.02.2004r. poz.177)

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

3.Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art.45 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych).

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

cena za wykonanie zamówienia - 100 %

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 30.08.2006r. godz.11.00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 30.08.2006 r.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telekomunikacyjnego oraz sprzętu kuchennego i wyposażenia stołówki zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki 1 i 2 do SIWZ. :

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 325; 366

4. Opis części zamówienia, ofert wariantowych jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.

Opis 1 części przedmiotu zamówienia:

Urządzenia telekomunikacyjne- muszą posiadać znaki towarowe producenta lub certyfikat zgodności potwierdzający dopuszczenie do eksploatacji w urządzeniach producenta sprzętu, do którego są przeznaczone.

L.p.

Nazwa asortymentu

J.M.

Ilość

1

Telefon przewodowy Panasonic KX-TS2300 PDW lub sprzęt równoważny:

Opisy na obudowie w języku polskim

-Pamięć 3 numerów telefonicznych wybieranych jednym przyciskiem

-Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych

-Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru

-Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru

-Regulacja głośności dzwonka

-Regulacja głośności w słuchawce

szt

35

2

Faks laserowy Panasonic KX-FL613 PD ub sprzęt równoważny:

- Duża prędkość transmisji

-Druk laserowy

-Funkcja kopiowania

-Tryb korekcji błędów

-Funkcja identyfikacji numeru przychodzącego

- Szybkie wybieranie numerów

szt

3

3

Faks laserowy Panasonic KX-FLM653 PD lub sprzęt równoważny:

- Duża prędkość transmisji

-Druk laserowy

-Funkcja kopiowania

-Tryb korekcji błędów

-Funkcja identyfikacji numeru przychodzącego

-Szybkie wybieranie numerów

-Port USB 2.0

-Oprogramowanie wielofunkcyjne do współpracy z komputerem w zakresie drukowani, skanowania i obsługi telefaksu

szt

3

 

Opis 2 części przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa asortymentu

J.M.

Ilość

1

Pułapka rażąca PR 1x20 lub sprzęt równoważny

szt

1

2

Pułapka świetlna DEAL-IP 44-2x25W

lub sprzęt równoważny

szt

1

3

Pułapka świetlna I-DEAL 4x 18W lub sprzęt równoważny

szt

1

4

Zmywarka z wyparzarką

szt

1

5

Czajnik bezprzewodowy elektryczny 1,5-2 l

szt

10

6

Termos na gorące napoje ze stali nierdzewnej 2l

szt

10

7

Dozownik do mydła do mycia rąk

szt

10

8

Dozownik zamknięty na ręczniki papierowe

szt

10

9

Pojemnik do produktów sypkich 30 l z pokrywą

szt

10

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających.

6.Termin wykonania zamówienia

Do 15.10.2006r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY sporządzonej w języku polskim wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, i wymaganymi OŚWIADCZENIAMI. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1. Spełnieniu warunków w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy pzp;

2. Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym;

3. Nie podleganiu wykluczeniu z art.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 z dn.09.02.2004r. poz.177)

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

3.Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Aneta MARKOWICZ tel. fax. 091 38 71 315 ; 091 38 71 344

chor. Włodzimierz KOZŁOW tel. 091 38 71 201 (1 część zamówienia)

chor. Mirosław CZERWIŃSKI te. 091 38 71 539 (1 część zamówienia)

kpt. Bogusław WILK tel. 091 38 71 332 (2 część zamówienia)

chor. Artur SULIŃSKI tel. 091 38 71 360 (2 część zamówienia)

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

12. Wadium

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art.45 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

13. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta musi:

    1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osob(ę)y upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
    2. Zapakowana i oznaczona następująco:

koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:

"SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY, SPRZĘT KUCHENNY I WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI - NIE OTWIERAĆ !"

koperta wewnętrzna - adres oferenta

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 30.08. 2006. godzina 11:00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 30.08.2006 r .

Termin otwarcia ofert: 30.08.2006 godzina 13:00

Miejsce otwarcia : JW 1879 ul. Zagórska 21 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca oblicza cenę ( z VAT , do dwóch miejsc po przecinku ) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich .

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

•  cena za wykonanie zamówienia - 100 %

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą standardową umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:

1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających

wniesienie protestu.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY URZĄDZEŃ I ARTYKUŁÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

L.p.

Nazwa asortymentu

J.M.

Cena netto za szt

Cena brutto za szt

Ilość

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

1

Telefon przewodowy Panasonic KX-TS2300 PDW lub sprzęt równoważny:

-Opisy na obudowie w języku polskim

-Pamięć 3 numerów telefonicznych wybieranych jednym przyciskiem

-Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych

-Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru

-Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru

-Regulacja głośności dzwonka

-Regulacja głośności w słuchawce

szt

 

 

35

 

 

2

Faks laserowy Panasonic KX-FL613 PD lub sprzęt równoważny:

-Duża prędkość transmisji

-Druk laserowy

-Funkcja kopiowania

-Tryb korerkcji błędów-Funkcja identyfikacji numeru przychodzącego

-Szybkie wybieranie numerów

szt

 

 

3

 

 

3

Faks laserowy Panasonic KX-FLM653 PD lub sprzęt równoważny:

- Duża prędkość transmisji

-Druk laserowy

-Funkcja kopiowania

-Tryb korekcji błędów

-Funkcja identyfikacji numeru przychodzącego

-Szybkie wybieranie numerów

-Port USB 2.0

-Oprogramowanie wielofunkcyjne do współpracy z komputerem w zakresie drukowani, skanowania i obsługi telefaksu

 

szt

 

 

3

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY SPRZĘTU KUCHENNEGO I WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI

L.p.

Nazwa asortymentu

J.M.

Cena netto za szt

Cena brutto za szt

Ilość

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

1

Pułapka rażąca PR 1x20 lub sprzęt równoważny

szt

 

 

1

 

 

Pułapka świetlna DEAL-IP 44-2x25W lub sprzęt równoważny

szt

 

 

1

 

 

3

Pułapka świetlna I-DEAL 4x 18W lub sprzęt równoważny

szt

 

 

1

 

 

4

Zmywarka z wyparzarką

szt

 

 

1

 

 

5

Czajnik bezprzewodowy elektryczny 1,5- 2 l

szt

 

 

10

 

 

6

Termos na gorące napoje ze stali nierdzewnej 2l

szt

 

 

10

 

 

7

Dozownik do mydła do mycia rąk

szt

 

 

10

 

 

8

Dozownik zamknięty na ręczniki papierowe

szt

 

 

10

 

 

9

Pojemnik do produktów sypkich 30 l z pokrywą

szt

 

 

10

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

PROJEKT UMOWY

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa urządzeń telekomunikacyjnych dla GWŁ Trzebiatów , zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

§ 2

1. Sprzedający oświadcza, że:

•  jest właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

2. Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są:

Włodzimierz KOZŁOW, Mirosław CZERWIŃSKI.

3. Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

§ 3

Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

§4

1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

2. W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

3. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

4. SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

5. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

6. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.  

§ 6 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych .

§ 8

1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

2. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

3. W przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

..........................................................                                             ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO)                                 (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

PROJEKT UMOWY

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu kuchennego i wyposażenia stołówki , zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2.  Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

§ 2

1.  Sprzedający oświadcza, że:

•  jest właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

2. Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są:

Bogusław WILK, Artur SULIŃSKI.

3.  Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

§ 3

1. Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

netto ...................zł (słownie złotych: .............................................................),

............ % podatek VAT .............................. zł (słownie złotych: ....................................................),

brutto ..........................zł (słownie złotych: ........................................................................).

2. Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku ...........................................................................................................................i nr rachunku .........................................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

3.  Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

§4

1.  Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

2.  W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

3. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. b. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

4.  SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

5. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. a.

6. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

§ 6

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych .

§ 8

1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

2. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

3. W przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

..........................................................                                           ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO)                                (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word
Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 18.09.2006 r.

oznaczenie sprawy: 15/2006

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu kuchennego i wyposażenia stołówki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał oferty złożone przez Wykonawców:

" PHPU ZUBER"

ul. Rynek 49

50-116 WROCŁAW .

Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych: Cena oferty: 10.992,20 zł.

"PHU MIWO"

Leśniewski Wojciech i Michał

ul. Wojska Polskiego 68 bl.1/8

60-628 POZNAŃ

Dostawa sprzętu kuchennego i wyposażenia stołówki. Cena oferty: 7.667,70 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferty uzyskały 100 pkt.

 

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.18.09.2006 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam