Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego.

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV:

205;211;212;220;222;228;229;243;246;252;284;285;286;301;302;315;361;366; 368

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

16.10.2006r. - 31.10.2006r..

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie)

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19 z dn. 09 lutego 2004r., poz 177)

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1. Spełnieniu warunków w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy pzp;

2. Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym;

3. Nie podleganiu wykluczeniu z art.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 z dn.09.02.2004r. poz.177)

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

3.Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art.45 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych).

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

cena za wykonanie zamówienia - 100 %

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów

ul. Zagórska 21

72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 25.09.2006r. godz.11.00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta

dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 25.09.2006 r.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr. 1 do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

205;211;212;220;222;228;229;243;246;252;284;285;286;301;302;315;361;366;368

4. Opis części zamówienia, ofert wariantowych jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych , wariantowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

6.Termin wykonania zamówienia

16.10.2006 - 31.10.2006r..

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie OFERTY sporządzonej w języku polskim wraz z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym załącznik do SIWZ, i wymaganymi OŚWIADCZENIAMI. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z rt. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

3. Posiadają certyfikat ISO lub równoważny.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1. Spełnieniu warunków w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy pzp;

2. Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym;

3. Nie podleganiu wykluczeniu z rt.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 z dn.09.02.2004r. poz.177)

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Kopię Certyfikatu ISO lub certyfikatu równoważnego

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Dopuszcza się porozumiewanie drogą telefoniczną, przekazywanie dokumentów pocztą (na adres Jednostki Wojskowej), faxem.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Aneta MARKOWICZ tel. fax. 091 38 71 315
ppłk Witold WIŚNIEWSKI tel. 091 38 71 222
p. Teresa CICHARSKA tel. 091 38 71 228

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

12. Wadium

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art.45 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

13. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta musi:

- być sporządzona w języku polskim.

- Zawierać datę sporządzenia.

- Być podpisana.

- Zapakowana i oznaczona następująco:

koperta zewnętrzna - adres zamawiającego i oznaczenie:

" Artykuły i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy - NIE OTWIERAĆ"!

koperta wewnętrzna - adres oferenta

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 25. 09. 2006. godzina 11:00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 25.09.2006 r .

Termin otwarcia ofert: 25. 09. 2006. godzina 13:00

Miejsce otwarcia : JW 1879 ul. Zagórska 21 72-321 Trzebiatów, Sala Odpraw

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca oblicza cenę ( z VAT , do dwóch miejsc po przecinku ) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie

z art. 88 Pzp. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich .

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

•  cena za wykonanie zamówienia - 100 %

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zmówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą standardową umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku ostępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż:

1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Lp

Nazwa materiału

Jednostka miary

Cena jednostkowa

 

 

 

Netto

Vat

Brutto

1

Akumulatorek R20 -4500 nAhNi-NH

szt

 

22%

 

2

Akumulatorek 6V 228, 4Vni NH 170nAh

szt

 

22%

 

3

Antyrama 21/30cm

szt

 

22%

 

4

Antyrama 30/40cm

szt

 

22%

 

5

Antyrama 50/70cm

szt

 

22%

 

6

Antyrama 60/80cm

szt

 

22%

 

7

Antyrama 70/100cm

szt

 

22%

 

8

Atrament czarny PARKER o poj 57mil

szt

 

22%

 

9

Atrament czarny PELIKAN o poj 57mil

szt

 

22%

 

10

Bateria AAA/4szt.

op

 

22%

 

11

Bateria R6/4szt.

op

 

22%

 

12

Bateria R14/2szt

op

 

22%

 

13

Bateria R20/2szt.

op

 

22%

 

14

Blok do tablicy FLIPchart A1/3OK

szt

 

22%

 

15

Blok makulaturowy

szt

 

22%

 

16

Blok notatnikowy A-4

szt

 

22%

 

17

Blok notatnikowy A-5

szt

 

22%

 

18

Blok techniczny A-4

szt

 

22%

 

19

Blok techniczny A-4 kolor

szt

 

22%

 

20

Brulion A-4/96k

szt

 

22%

 

21

Brulion A-4/196k

szt

 

22%

 

22

Brulion A-5/96k

szt

 

22%

 

23

Brystol A-1/B1

szt

 

22%

 

24

Brystol biały 70x100 jednostronny

ark

 

22%

 

25

Brystol kolorowy

ark

 

22%

 

26

Brystol orzech 50x65

ark

 

22%

 

27

Cienkopis brązowy gr. linii pis. 0,4mm

szt

 

22%

 

28

Cienkopis czarny gr. linii pis. 0,4mm

szt

 

22%

 

29

Cienkopis czerwony gr. linii pis. 0,4mm

szt

 

22%

 

30

Cienkopis niebieski gr. linii pis. 0,4mm

szt

 

22%

 

31

Cienkopis zielony gr. linii pis. 0,4mm

szt

 

22%

 

32

Datownik

szt

 

22%

 

33

Delegacja A-5/80

blok

 

22%

 

34

Długopis z przylepcem

szt

 

22%

 

35

Długopis czarny aut. gum. uchwyt 0,2mm

szt

 

22%

 

36

Długopis czerwony aut. gum. uchwyt 0,2mm

szt

 

22%

 

37

Długopis niebieski aut. gum. uchwyt 0,2mm

szt

 

22%

 

38

Długopis żelowy wodoodporny gr. pis. 0,2 mm , różne kolory

szt

 

22%

 

39

Druk delegacja A-5

blok

 

22%

 

40

Dziurkacz na 4 otwory met. do 15k

szt

 

22%

 

41

Dziurkacz biurowy na 2 otwory met. do 25 k

szt

 

22%

 

42

Dziurkacz elektroniczny 15k, 80cm odległość

szt

 

22%

 

43

Ekran na trójnogu pow. o wysok. jakości składany trójnóg

szt

 

22%

 

44

Etykiety do kopiarek format 210/297

opak

 

22%

 

45

Folia ogrodowa - rękaw

opak

 

22%

 

46

Folia do bindowania bezbarwna 0,15mm

opak

 

22%

 

47

Folia do druk. atram. A-4/50szt

opak

 

22%

 

48

Folia do laminowania A-4/100szt

opak

 

22%

 

49

Folia ołówkowa do laminowania

opak

 

22%

 

50

Folia LL/LOPE

kg

 

22%

 

51

Folia do pisania

opak

 

22%

 

52

Folia ploterowa transparentna

m2

 

22%

 

53

Folia do ksero A-4/100szt

opak

 

22%

 

54

Folia samoprzylepna

ark

 

22%

 

55

Foliopis wod. S niebieski

szt

 

22%

 

56

Foliopis wod. F czarny

szt

 

22%

 

57

Foliopis wod. F niebieski

szt

 

22%

 

58

Foliopis wod. F zielony

szt

 

22%

 

59

Foliopis wod. M czerwony

szt

 

22%

 

60

Foliopis wod. M niebieski

szt

 

22%

 

61

Foliopis wod. S czerwony

szt

 

22%

 

62

Foliopis wod. S zielony

szt

 

22%

 

63

Foliopis wod. F czerwony

szt

 

22%

 

64

Foliopis wod. M czarny

szt

 

22%

 

65

Foliopis wod. M zielony

szt

 

22%

 

66

Foliopis wod. S czarny

szt

 

22%

 

67

Gilotyna do ciecia papieru 15/20k A4

szt

 

22%

 

68

Gąbka do tablic suchościeralnych

szt

 

22%

 

69

Grafit 0,5

opak

 

22%

 

70

Grafit 0,7

opak

 

22%

 

71

Grzbiety do bindiwania 10mm/65k/100szt.

opak

 

22%

 

72

Grzbiety do bindiwania 16mm/145k/100szt.

opak

 

22%

 

73

Grzbiety do bindiwania 6mm25k/100szt.

opak

 

22%

 

74

Gumka kreślarska

szt

 

22%

 

75

Identyfikator

szt

 

22%

 

76

Kalendarz książka A-5

szt

 

22%

 

77

Kalendarz planszowy

szt

 

22%

 

78

Kalendarz TEPOL

szt

 

22%

 

79

Kalendarz TEWO

szt

 

22%

 

80

Kalendarz trójdzielny

szt

 

22%

 

81

Kalka maszynowa

opak

 

22%

 

82

Kalka ołówkowa fioletowa

opak

 

22%

 

83

Kalka CANSON A-4

opak

 

22%

 

84

Kalka kreślarska 20m

rol

 

22%

 

85

Karteczki samoprzylepne

szt

 

22%

 

86

Karton brązowy (pakowy)

kg

 

22%

 

87

Karton - okładka A-4 (100szt)

opak

 

22%

 

88

Klej BUTAPREN 0,8

szt

 

22%

 

89

Klej MINUTEX

szt

 

22%

 

90

Klej Vikol 1kg

szt

 

22%

 

91

Klej w sztyfcie

szt

 

22%

 

92

Klej szkolny

szt

 

22%

 

93

Klip teczka A-4

szt

 

22%

 

94

Klip deska A-4

szt

 

22%

 

95

Klipsy metalowe

szt

 

22%

 

96

Klipsy magnetyczne kolorowe, śr. 15mm, 20mm, 30mm,

szt

 

22%

 

97

Koperta biała C-6/1000szt

opak

 

22%

 

98

Koperta biała B-4/250szt

opak

 

22%

 

99

Koperta brązowa B-5/500szt

opak

 

22%

 

100

Koperta brązowa C-4/250szt

opak

 

22%

 

101

Koperta brązowa C-5/500szt

opak

 

22%

 

102

Korektor w długopisie

szt

 

22%

 

103

Korektor w taśmie

szt

 

22%

 

104

Kreda szkolna

opak

 

22%

 

105

Kredki 12 kolorów

opak

 

22%

 

106

Książka do podpisu

szt

 

22%

 

107

Lak do pieczęci

szt

 

22%

 

108

Linijka metalowa 50cm

szt

 

22%

 

109

Linijka plastikowa 30cm

szt

 

22%

 

110

Linijka plastikowa 50cm

szt

 

22%

 

111

Listwa zasilająca

szt

 

22%

 

112

Marker okrągły brązowy

szt

 

22%

 

113

Marker okrągły czarny

szt

 

22%

 

114

Marker okrągły czerwony

szt

 

22%

 

115

Marker okrągły niebieski

szt

 

22%

 

116

Marker ścięty czarny

szt

 

22%

 

117

Marker ścięty czerwony

szt

 

22%

 

118

Marker ścięty niebieski

szt

 

22%

 

119

Naboje do wiecznych piór

szt

 

22%

 

120

Naklejki literki

ark

 

22%

 

121

Nici lniane/dratwa

szt

 

22%

 

122

Nota księgowa A-5

szt

 

22%

 

123

Notes A-6

szt

 

22%

 

124

Nożyczki biurowe

szt

 

22%

 

125

Nóż do tapet duży

szt

 

22%

 

126

Obwoluta A-4/100szt

opak

 

22%

 

127

Obwoluta A-5/100szt

opak

 

22%

 

128

Ofertówki sztywne A-4/25szt

opak

 

22%

 

129

Okładka na zeszyt A-4

szt

 

22%

 

130

Ołówek automatyczny 0,5mm

szt

 

22%

 

131

Ołówek automatyczny 0,7mm

szt

 

22%

 

132

Ołówek lak. Profilowany o twar. HB

szt

 

22%

 

133

Ołówek lak. Profilowany o twar. 2H

szt.

 

 

 

134

Organizer biurowy

szt

 

22%

 

135

Ostrze wymienne

opak

 

22%

 

136

Papier wizytówkowy A-4/25szt

opak

 

22%

 

137

Papier wizytówkowy A-4/10szt

opak

 

22%

 

138

Papier kancelaryjny kratka A-3/500szt

opak

 

22%

 

139

Papier komputerowy 360x12x12

opak

 

22%

 

140

Papier komputerowy 240x1x12

opak

 

22%

 

141

Papier komputerowy 240x2x12

opak

 

22%

 

142

Papier komputerowy 240x3x12

opak

 

22%

 

143

Papier komputerowy 240x4x12

opak

 

22%

 

144

Papier ksero A-3

opak

 

22%

 

145

Papier ksero A-4

opak

 

22%

 

146

Papier ksero A-4 kolor

opak

 

22%

 

147

Pinezka chińska

opak

 

22%

 

148

Pinezka do tablicy korkowej

opak

 

22%

 

149

Piórnik szkolny

szt

 

22%

 

150

Pióro kulkowe czarne

szt

 

22%

 

151

Pióro kulkowe niebieskie

szt

 

22%

 

152

Pióro PARKER

szt

 

22%

 

153

Pióro żelowe czarne

szt

 

22%

 

154

Plastelina 12 kolorów

szt

 

22%

 

155

Płyn do tablic

szt

 

22%

 

156

Poduszka do stempli nr 3

szt

 

22%

 

157

Podkład na biurko z wyposażeniem

szt

 

22%

 

158

Polecenie księgowania A-4

blok

 

22%

 

159

Polecenie księgowania A-5

blok

 

22%

 

160

Polecenie przelewu A-4

blok

 

22%

 

161

Półka biurowa dymna

szt

 

22%

 

162

Przedłużacz 3 gniazdowy

szt

 

22%

 

163

Przedłużacz 5 gniazdowy

szt

 

22%

 

164

Przybornik na biurko

szt

 

22%

 

165

Rolka ofset 57x30

opak

 

22%

 

166

Rolka termiczna 110/30

szt

 

22%

 

167

Rolka termiczna 210/30

szt

 

22%

 

168

Rozszywacz

szt

 

22%

 

169

Segregator A-5 35mm

szt

 

22%

 

170

Segregator A-4/50

szt

 

22%

 

171

Segregator A-4/75

szt

 

22%

 

172

Segregator na płyty CD

szt

 

22%

 

173

Skoroszyt z klipsem A-4

szt

 

22%

 

174

Skoroszyt plast. A-4 zawieszany/10szt

opak

 

22%

 

175

Skoroszyt plast. A-4 twardy/10szt

opak

 

22%

 

176

Skorowidz A-4/96

szt

 

22%

 

177

Skorowidz A-5/96

szt

 

22%

 

178

Spinacz krzyżowy metalowy

opak

 

22%

 

179

Spinacz mały

opak

 

22%

 

180

Spinacz metalowy plikowy

opak

 

22%

 

181

Spinacz metalowy 31mm trójkątny

opak

 

22%

 

182

Szpilki 50g

opak

 

22%

 

183

Szpilki chorągiewki

opak

 

22%

 

184

Taśma gęsia skórka

szt

 

22%

 

185

Taśma ostrzegawcza

szt

 

22%

 

186

Tablica korkowa 120/80

szt

 

22%

 

187

Taśma dwustronna

szt

 

22%

 

188

Taśma samoprzylepna 24/30

opak

 

22%

 

189

Taśma jednostronna PCV

szt

 

22%

 

190

Teczka do akt osobowych

szt

 

22%

 

191

Teczka skrzydłowa z twardej tektury o gr. 2mm

szt

 

22%

 

192

Teczka do podpisu

szt

 

22%

 

193

Teczka z przegródkami

szt

 

22%

 

194

Teczka kopertowa A-4

szt

 

22%

 

195

Teczka wiązana A-4 biała

szt

 

22%

 

196

Teczka z gumką A-4

szt

 

22%

 

197

Temperówka

szt

 

22%

 

198

Teczka konferencyjna A-4, z ringiem

szt

 

22%

 

199

Teczka z zamkiem, z ringiem i z klipem

szt

 

22%

 

200

Tusz do stempli niebieski poj 30 mil .

szt

 

22%

 

201

Wezwanie do zapłaty

blok

 

22%

 

202

Wizytownik 96w

szt

 

22%

 

203

Wkład biały nieklejony 8,5x8,5x3,5

szt

 

22%

 

204

Wkład do parkera czarny

szt

 

22%

 

205

Wkład do segregatora A-4

szt

 

22%

 

206

Wkład do segregatora A-5

szt

 

22%

 

207

Wkład ZENITH

szt

 

22%

 

208

Wskaźnik laserowy

szt

 

22%

 

209

Wskaźnik teleskopowy

szt

 

22%

 

210

Zakładka indeksowa

szt

 

22%

 

211

Zakreślacz 4 szt końcówka 1,5mm

opak

 

22%

 

212

Zakreślacz żółty na każdy rodzaj papieru

szt

 

22%

 

213

Zakreślacz pomarańczowy na każdy rodzaj papieru

szt

 

22%

 

214

Zakreślacz zielony na każdy rodzaj papieru

szt

 

22%

 

215

Zakreślacz niebieski na każdy rodzaj papieru

szt

 

22%

 

216

Zestaw geometryczny średni

opak

 

22%

 

217

Zeszyt A-4 96k

szt

 

22%

 

218

Zeszyt A-5 16k

szt

 

22%

 

219

Zeszyt A-5 32k

szt

 

22%

 

220

Zeszyt A-5 60k

szt

 

22%

 

221

Zeszyt A-5 96k

szt

 

22%

 

222

Zszywacz biurowy met. 24/6

szt

 

22%

 

223

Zszywacz obrotowy

szt

 

22%

 

224

Zszywacz elektroniczny

szt

 

22%

 

225

Zszywka duża 24/6/100szt.

opak

 

22%

 

226

Zszywka mini

opak

 

22%

 

227

Zwilżacz biurowy

szt

 

22%

 

 

Łączna wartość brutto

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZPROJEKT UMOWY

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .............................r. między

Jednostką Wojskową 1879 w Trzebiatowie, mieszczącą się przy ul. Zagórskiej 21, zwanej dalej KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez DOWÓDCĘ płk dypl. Dariusza KINASTA i Głównego Księgowego p. Liliannę Opalską

a

firmą ................................, mającą swoją siedzibę w .................... przy ul. ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................,......................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..............................., zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM reprezentowanym przez................................................................................................. łącznie zwane "Stronami"

zawarta została umowa sprzedaży (zwana dalej "Umową") o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa własnym środkiem transportu artykułów biurowych i materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego Jednostce Wojskowej 1879 Trzebiatów, zgodnie z wykazem sprzętu oraz ich cen jednostkowych, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot Umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

3. Całkowita wartość dostaw przedmiotu UMOWY nie przekroczy kwoty ......... .

§ 2  

1. Sprzedający oświadcza, że:

•  jest właścicielem artykułów będących przedmiotem Umowy,

•  przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.

2. Strony ustalają, że dostarczenie artykułów będących przedmiotem Umowy będzie następowało sukcesywnie w ciągu 3 dni od chwili złożenia pisemnego lub telefonicznego zamówienia. Osobami upoważnionymi do zamawiania w/w artykułów są:

Witold WIŚNIEWSKI, Teresa CICHARSKA.

3. Sprzedający dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

§ 3

•  Ustala się cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

•  netto .................zł (słownie złotych: ...........................................................),

•  .......... % podatek VAT ............................ zł (słownie złotych: ..................................................),

•  brutto ........................zł (słownie złotych: ......................................................................).

2. Zapłata ceny za każdorazową dostawę nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku............................................................... ...........................................i nr rachunku.......................................................) w ciągu 14 dni od otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.

3. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym KUPUJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego .

§4  

1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wydania.

2. W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwą partię towaru SPRZEDAJĄCEMU , który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki ilościowe.

3. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 spowoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 4 lit. B. Opóźnienie przekraczające 14 dni może spowodować konsekwencje, o których mowa w ust. 5.

4. SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości:

•  20 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada SPRZEDAJĄCY ,

•  0,1% ceny brutto nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów za każdy dzień zwłoki; licząc od wymaganego § 2 ust 1 terminu dostarczenia.

5. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania przekraczającego 14 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 4 lit. A.

6. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia od SPRZEDAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na piśmie.

  § 6 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych .

§ 8 

1. Strony uzgadniają adresy do korespondencji takie jak w komparycji umowy.

2. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy.

3. w przypadku nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu, korespondencje uważać się będzie za doręczoną.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla KUPUJĄCEGO i 1 dla SPRZEDAJĄCEGO .

 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

 

..........................................................                                           ..........................................................

(podpis i pieczęć SPRZEDAJĄCEGO)                                             (podpis i pieczęć KUPUJĄCEGO)


Ogłoszenie Ogłoszenie i SIWZ w formacie Microsoft Word


 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam