Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
fax: 091 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i narzędzi do pojazdów mechanicznych STAR 266 ct.

Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV:

286; 311; 316; 342; 343

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

4.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających.

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

09.11.2006r. - 10.12.2006r..

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie)

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19 z dn. 09 lutego 2004r., poz 177)

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1. Spełnieniu warunków w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy pzp;

2. Uprawnieniach do występowania w obrocie prawnym;

3. Nie podleganiu wykluczeniu z art.24 ust.1 ustawy z dn.29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 z dn.09.02.2004r. poz.177)

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert;

3.Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art.45 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych).

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

cena za wykonanie zamówienia - 100 %

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 23.10.2006r. godz.11.00

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że poczta dostarczy je do godziny 11:00 do dnia 23.10.2006 r.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word

SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word

Projekt Projekt umowy w formacie Microsoft Word

Formularz Formularz cenowy w formacie Microsoft Excel

Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 27.10.2006 r.

oznaczenie sprawy: 18/ZP/2006

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę części zamiennych i narzędzi do pojazdów mechanicznych STAR 266ct.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H.M. STAR-MOT
ul. Madalińskiego 9
70-101 SZCZECIN

Cena oferty: 66.441,83 zł.

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt.

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn. 27.10.2006


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

Nr sprawy: 18/ZP/2006

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa części zamiennych i narzędzi do pojazdów mechanicznych Star 266ct zawarto umowę z

P.U.H.M. STAR-MOT
ul. Madalińskiego 9
70-101 Szczecin .

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Złożona oferta była jedyna ofertą a także spełniała wymogi w/w zamówienia.

Trzebiatów, dn. 31.10.2006r. 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam