Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 60 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: 091 38 71 233
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

181,241,245,246,248,251,269,272,273,284,285,287,288,291,292,311,312,314,315,316,317,332,342,343

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

30.06. 2007r .

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2;
5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.
2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

* Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.
* Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 23.02.2007r godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word                SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word

Umowa Projekt umowy w formacie Microsoft Word            Formularz Formularz cenowy w formacie Microsoft Excel

Dotyczy: przetargu na części do pojazdów mechanicznych - nr sprawy:7/D/2007

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ o treści:

1. Jaki pojazd zamawiający ma na myśli nazywając go MANSTAR, proszę podać typ/nr ramy/nr katalogowe, poz.101, 135

2. Co to jest za drut fi 2,0/0,5/1,6 pb-Na i do czego ma on służyć z poz.41-43

3. Co to są za nici techniczne 25x3x3 i do czego mają one służyć, poz. 44

4. O jaki chodzi sworzeń fi 12x26 łeb fi16 i do czego ma on służyć, poz.90

5. Jaki podnośnik zamawiający ma na myśli pisząc DHP-2,5t, poz.104

6. O jaki bezpiecznik chodzi w poz.124 (1-1-2) dł.15mm

7. Co to za przełącznik Miniat.MP-5, poz. 125

8. O jaką żarówkę chodzi SM 28-4, poz.133

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. Samochód ciężarowo-terenowy STAR-266 MAN z kabiną L-2000 typu L-50, z silnikiem MAN D 0824 LF G01 /doszczelniony/nr ramy: A2660274419806.Numerów katalogowych jednostka do tego typu pojazdu nie posiada;

Ad. 2. Drut o: 0,5, 1,6, 2,0 PN-67/11-80026 jako drut zawlekowy;

Ad. 3. Nici techniczne 25x3x3 PN-80/P-81111.01/ służy do zarabiania końcówek np. przy hełmofonach.

Ad. 4. Jest to sworzeń ustalający ze stali zwykłej o łbie płaskim o 15, sworznie o12 a długość robocza sworznia 26 na końcu jest otwór na zamocowanie zawleczki lub drutu zawlekowego.

Ad. 5. Podnośnik samochodowy hydrauliczny do pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych o max. podnoszeniu 2,5tony.

Ad. 6. Bezpiecznik topikowy samochodowy o dł.15mm o- 2A.

Ad. 7. Przełącznik M-5 jest zwykłym przełacznikiem do instalacji 24V dwustykowym (+-) i przełącznikiem właczająco-wyłaczającym o wymiarach 15x20.

Ad. 8. Żarówka SM 28-4,8 - jest to żarówka 28V-4,8W o cokole trzpieniowym.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 26.02.2007 r.

oznaczenie sprawy: 7/D/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H.M."STAR-MOT"
UL.MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Cena oferty: 56.580,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt.

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.26.02.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

Nr sprawy 7/D/2007

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych dla JW 1879 Trzebiatów, zawarto umowę z

P.U.H.M."STAR-MOT"
UL.MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100%)
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 09.03.2007r.
 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam