Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 60 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315;
fax: 091 38 71 233.
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług dodatkowych w zakresie obsługi floty pojazdów, usług w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, usług w zakresie napraw i konserwacji zaworów dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50111110-0, 50411000-9, 50512000-7.

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

OPIS 1 części zamówienia:
Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów - CPV:50111110-0

OPIS 2 części zamówienia :
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej - CPV:50411000-9

OPIS 3 części zamówienia:
Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów - CPV:50512000-7

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1 : 12.03.2007 - 31.10.2007r.

Zadanie nr 2 : 1.07.2007 - 12.07.2007r.

Zadanie nr 3 : 2.11.2007 - 30.11.2007r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8 . SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

•  Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.

•  Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 27.02.2007r godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

12. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word                SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word

Umowa Projekt umowy nr 1 w formacie Microsoft Word            Formularz Formularz cenowy nr 1 w formacie Microsoft Word
Umowa Projekt umowy nr 2 w formacie Microsoft Word            Formularz Formularz cenowy nr 2 w formacie Microsoft Word
Umowa Projekt umowy nr 3 w formacie Microsoft Word            Formularz Formularz cenowy nr 3 w formacie Microsoft Word

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ o treści:

1. W jakim terminie upływa ważność decyzji WDT dla poszczególnych cystern paliwowych objętych usługą załącznik nr 7 do SIWZ?

2. Czy opracowanie 3 szt. paszportów związane jest z odtworzeniem dokumentacji?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. CDPO-4W - 2 szt. - ważność do 31.10.2007r.

CDPO-4W - 2 szt. - ważność do 31.03.2007rr.

CDPO-4W -1 szt. - ważność do 31.07.2007r.

CD-5W - 4 szt - ważność do 31.10.2007r.

CD-5W - 1 szt. - ważność do 31.08.2007r.

CD-5W - 2 szt. - ważność do 31.10.2007r.

CD-5W - 1 szt. - ważność do 31.05.2007r.

CD-5W - 1 szt. - ważność do 30.09.2007r.

Ad. 2. Tak, opracowanie paszportów związane jest z odtworzeniem dokumentacji. Trzy cysterny CD-5W są po WKRT+M wykonanym w 1999r. przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie, nie posiadają paszportów zbiorników. Dane wpisane są w książkach specjalnych cystern.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 13.03.2007 r.

oznaczenie sprawy: 6/U/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na  usługi MPS w zakresie:

 

Część I : Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

Część II : Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

Część III: Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako oferty najkorzystniejsze Zamawiający wybrał oferty złożone przez Wykonawców :

Część I zamówienia: Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

"ELERJOT" s.c.
ul .POZNAŃSKA 83
76-200 SŁUPSK

Cena oferty brutto : 9.028,00 zł

Część II zamówienia : Usługi w zakresie napraw, konserwacji aparatury pomiarowej

P.U.H.JARGUZ
UL.PORTOWA 15
76-200 SŁUPSK

Cena oferty brutto : 5.124,00 zł

Część III zamówienia :Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

"ELERJOT" S.C.
UL.POZNAŃSKA 83
76-200 SŁUPSK

Cena oferty brutto : 1.535,98 zł

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferty uzyskały 100 pkt.

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn. 13.03.2007r .

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

Nr sprawy 6/U/2007

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: usługi MPS

CZĘŚC I ZAMÓWIENIA: Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów.

ELERJOT S. C.
UL.POZNAŃSKA 83
76-200 SŁUPSK

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej.

JARGUZ
UL.PORTOWA 15
76-200 SŁUPSK

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów.

ELERJOT S. C.
UL.POZNAŃSKA 83
76-200 SŁUPSK

Uzasadnienie wyboru wykonawców, którym udzielono zamówienia.

Oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferty uzyskały po 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 22.03.2007r. 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam