Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 60 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: 091 38 71 233
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa drukarek , akcesoriów i części do komputerów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

302

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

30.04.2007r .

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

•  Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.

•  Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 02.03.2007r godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2007r. o godz. 13.00 w Sali odpraw JW. 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

OPIS 1 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA :

DRUKARKI

OPIS 2 CZESCI ZAMÓWIENIA:

AKCESORIA I CZĘŚCI DO KOMPUTERÓW.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie Ogłoszenie w formacie Microsoft Word                  SIWZ SIWZ w formacie Microsoft Word

Umowa Projekt umowy nr 1 w formacie Microsoft Word       Formularz Formularz cenowy nr 1 w formacie Microsoft Excel
Umowa Projekt umowy nr 2 w formacie Microsoft Word       Formularz Formularz cenowy nr 2 w formacie Microsoft ExcelDotyczy: przetargu na dostawę drukarek i akcesoriów komputerowych (nr sprawy 10/D/2007)

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ o treści:

W punkcie 4 i 5 formularza ofertowego na drukarki istnieją zapisy: drukarka kolorowa atramentowa format A-4 z automatycznym podajnikiem papieru i łączem USB 2.0 oraz drukarka kolorowa wielofunkcyjna A-4 atramentowa z dodatkowymi funkcjami skanera i kopiarki z łączem USB 2.0 i automatycznym podajnikiem papieru. Prosimy o sprecyzowanie odnośnie prędkości drukowania tych drukarek, ewentualnie podanie modelów wzorcowych, na których nasza firma się oprze w przygotowaniu oferty.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W pozycji nr 4 i nr 5 formularza cenowego prędkość drukowania nie jest ważna dla zamawiającego. Drukarki muszą jedynie być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w tym formularzu cenowym.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 06.03.2007 r.

oznaczenie sprawy: 10/D/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na  dostawę drukarek, akcesoriów i części do komputerów

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał oferty złożone przez Wykonawców :

Część pierwsza zamówienia: Drukarki

EPsoft
ul. BRODNICKA 18
71-044 SZCZECIN

Cena oferty brutto : 12.840,50 zł

 

Część druga zamówienia : Akcesoria i części do komputerów

ALPLAST Sp. jawna
ul. OBOZOWA 5
78-100 KOŁOBRZEG

Cena oferty brutto : 13.861,64 zł

 

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferty uzyskały 100 pkt.
Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.6.03.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

Nr sprawy 10/D/2007

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa drukarek i części do komputerów.

CZĘŚC I ZAMÓWIENIA: DRUKARKI

EPSOFT
UL.BRODNICKA 18
71-044 SZCZECIN

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: AKCESORIA I CZĘŚCI DO KOMPUTERÓW

TOWARZYSTWO HANDLOWE
ALPLAST SP. JAWNA
UL.OBOZOWA 5
78-100 KOŁOBRZEG

Uzasadnienie wyboru wykonawców, którym udzielono zamówienia.

Oferty najkorzystniejsze wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferty uzyskały po 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 22.03.2007r. 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam