Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 60 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: 091 38 71 233.
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi do wyposażenia pojazdów zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

282, 288, 295, 366

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

30.06. 2007r .

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

•  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

•  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

•  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

•  przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

•  Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.

•  Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

(art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 26.03.2007r godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie Ogłoszenie                SIWZ SIWZ

Umowa Projekt umowy            Formularz Formularz cenowy

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający informuje, iż wobec zaistniałych zapytań odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ NARZĘDZI DO WYPOSAŻENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH Nr Sprawy 13/D/2007, SIWZ zostanie zmodyfikowana.

Mając to na uwadze zamawiający zgodnie z art.38 pkt 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04. 2007 r. Godz.11.00

 ZAPYTANIA DOTYCZACE POSTĘPOWANIA - nr sprawy 13/D/2007

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 21.03.2007r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

"Dotyczy sprawy 13/D/2007
*Dotyczy narzędzi*
*Pozycja 99-105*
Szczelinomierze w tych rozmiarach nie występują.
Stosowane SA do tego rodzaju pomiarów płytki wzorcowe.
Czy mogą być to płytki wzorcowe?"

Zamawiający udziela odpowiedzi.

Tak mogą to być płytki wzorcowe o podanych rozmiarach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 21.03.2007r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

" Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w formularzu cenowym SIWZ przetargu na dostawę narzędzi do wyposażenia pojazdów mechanicznych dla JW. 1879 Trzebiatów:

 1. poz. 3-7: co jest rozumiane pod pojęciem "klucz czołowy? Czy należy wycenić klucz nasadowy?
 2. poz. 108-109: czy w tym przypadku "szczypce gładki" oznaczają szczypce płaskie?
 3. poz. 115-116: szczypce nie mogą być płaskie i okrągłe jednocześnie Proszę o sprecyzowanie, czy należy wycenić szczypce płaskie, okrągłe czy też półokrągłe?
 4. poz. 123: należy wycenić szczypce z rękojeścią pokrytą PCV czy też w nasadkach izolacyjnych 500V?
 5. poz. 128: Proszę o sprecyzowanie opisu.
 6. poz. 132-134: należy, oprócz długości, określić czy ma to być wkrętak płaski czy krzyżak i wymiar grotu.
 7. poz. 135-137: należy podać rozmiar i kształt grotu.
 8. poz. 138: proszę o sprecyzowanie opisu.
 9. poz. 139-142: proszę podać numer grotu.
 10. poz. 143-145: należy podać rozmiar grotu.
 11. poz. 146: proszę o podanie parametrów technicznych.
 12. poz. 157: jakie narzędzia ma zawierać zestaw?"

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1. Klucz czołowy jest to klucz nasadowy z przedłużka, która służy do pokręcania kluczem. Można wycenić jako klucz nasadowy.
Ad 2. Określenie "szczypce gładkie" oznacza, że na całej długości części roboczej szczypce są płaskie (bez otworu np. do cięcia drutu).
Ad 3. Należy wycenić szczypce okrągłe.
Ad 4. Są to szczypce typu SEGERA bez pokrycia rękojeści.
Ad 5. Walizka ADR - skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego a w niej:
- Kombinezon typu PROTEC -CE nr 0516 lub równoważny,
- Rękawice nitrylowe,
- Okulary ochronne typu CE nr 1243 lub równoważne,
- Aparat do płukania oka typu APO nr IL 1770/MM lub równoważny,
- Kamizelka ostrzegawcza PN EN 471 lub równoważna,
- Latarka nieiskrząca,
- Buty kwasoodporne,
- Półmaska typu SECURA 2000 CE lub równoważna,
- Pochłaniacz wielogazowy typu Ce lub równoważny.
Ad 6.
Poz. 132 - wkrętak montażowy płaski 1,5 x 10-160 lub przybliżony wymiar
Poz. 133 - wkrętak montażowy płaski 2,5 x 12-175
Poz. 134 - wkrętak montażowy płaski 3,0 x 15-250 ,
Ad 7.
Poz. 135 - wkrętak płaski. 0,1x2- 105 lub przybliżony rozmiar,
Poz. 136 - wkrętak płaski 0,1x2- 120 lub przybliżony rozmiar,
Poz. 137 - wkrętak płaski 0,1x2 - 88 lub przybliżony rozmiar.
Ad 8.
Poz. 138 - jest to wkrętak płaski dwustronny 1x5 i 1x7 wykonany z pręta metalowego o średnicy 5 mm i długości 200 mm , dwukrotnie wygięty pod kątem prostym w jednej płaszczyźnie.

Ad 9.
Poz. 139 - Wkrętak krzyżowy 1,5x10 - 160 lub przybliżony rozmiar
Poz. 140 - Wkrętak krzyżowy 2,0x10 - 180 lub przybliżony rozmiar
Poz. 141 - Wkrętak krzyżowy 2,5x12 - 200 lub przybliżony rozmiar
Poz. 142 - Wkrętak krzyżowy 3,0x15 - 250 lub przybliżony rozmiar
Ad 10.
Poz. 143 - Wkrętak płaski 1,5x10 - 160 lub przybliżony rozmiar,
Poz. 144 - Wkrętak płaski 2,5x12 - 200 lub przybliżony rozmiar,
Poz. 145 - Wkrętak płaski 3,0x15 - 250 lub przybliżony rozmiar.
Ad 11.
Poz. 146 - Zasilacz sieciowy stabilizowany, zakres 0 - 30V, 10A
Ad 12.
Zestaw narzędzi nieiskrzących- skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, a w niej:
•  klucz nasadowy S8,
•  klucz nasadowy S12,
•  klucz nasadowy S17,
•  klucz nasadowy S10,
•  klucz nasadowy S13,
•  klucz nasadowy S11,
•  klucz nasadowy S14,
•  pokrętło klucza S8,
•  klucz nasadowy S19,
•  klucz nasadowy S27,
•  Kucz nasadowy S22,
•  Klucz nasadowy S30,
•  Klucz nasadowy S24,
•  Klucz nasadowy S32,
•  Pokrętło klucz S19 do S32,
•  Przecinak RDCa - NS 10x16x150 lub równoważny,
•  Przecinak RDCa - NS 10x20x200 lub równoważny,
•  Punktak RDTa 125A lub równoważny,
•  Wkrętak płaski 1,2x8-180
•  Młotek ślusarski 0,4 kg lub zbliżony.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 22.03.2007r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

" Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o podanie lub wysłanie zdjęcia na klucze czołowe S10, 5-12, S14, S19, S24 gdyż nie rozumiem pojęcia "czołowe". Czy są to zwykłe nasadowe?

- lutownica 250W/24V - nie występuje, tylko 250W/220V,
- miernik uniwersalny - proszę opadanie zakresu - prąd zmienny, czy stały.
- poz. 123 szczypce z nasadkami, czy są to SEGERA
- walizka ADR - skrzynka narzędziowa metalowa rozsuwana, jaka długość i ile przegródek,
- zestaw narzędzi nieiskrzących - co ma się w nim znajdować"

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- Klucz czołowy jest to klucz nasadowy z przedłużka, która służy do pokręcania kluczem. Można wycenić jako klucz nasadowy.
- Lutownica 250W/24V ,

 

Poz. 61 - Pomiar prądów: stałych:50-100-300µA,1-3-10 mA; klasa:1, przemiennych: 1-3-10-30-100-300 mA; klasa: 2,5. Zakres częstotliwości podczas pomiarów prądów przemiennych 20...45...65...20 000 Hz. Pomiar napięć stałych: 30-100-300 mV, 1-3-10 V; klasa: 1. Pomiar napięć przem.: 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100-300 V 1 000 V; klasa: 2,5.Pomiar rezystancji: 0,01. Lub zbliżone parametry.
Poz. 62 - zakres: prąd zmienny 0-300V, prąd stały 0-300V, amperaż 60 µ A-0,3A, oporność 10 ?-10 k? lub zbliżone parametry .
- Szczypce z nasadkami 160 - są to szczypce typ SEGERA,
- Walizka ADR - skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego jednokomorowa, a w niej:
- Kombinezon typu PROTEC -CE nr 0516 lub równoważny,
- Rękawice nitrylowe,
- Okulary ochronne typu CE nr 1243 lub równoważne,
- Aparat do płukania oka typu APO nr IL 1770/MM lub równoważny,
- Kamizelka ostrzegawcza PN EN 471 lub równoważna,
- Latarka nieiskrząca,
- Buty kwasoodporne,
- Półmaska typu SECURA 2000 CE lub równoważna,
- Pochłaniacz wielogazowy typu Ce lub równoważny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 22.03.2007r. Zamawiający przedstawia treść niniejszego zapytania:

" I.$ W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi do wyposażenia pojazdów mechanicznych dla jednostki wojskowej 1879 Trzebiatów - nr sprawy 13/D/2007 niniejszym pismem zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy "Prawo zamówień publicznych(Dz. U. nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 z późniejszymi zm.) wnoszę o wyjaśnienie zapisów treści dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 "Formularz cenowy" w poszczególnych pozycjach. Brak jednoznacznych odpowiedzi w kwestiach opisanych poniżej uniemożliwia przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z ustawą.

1. Poniżej podano pozycje, które wymagają wyjaśnień:
•  Poz. 53: Jest to opis z jakiegoś katalogu proszę o podanie tego katalogu lub podanie danych technicznych;
•  Poz. 55: kolbowa czy pistoletowa?
•  Poz. 56: Według naszej wiedzy lutownice na napięcie 24V nie występują o takiej mocy, w innym przypadku proszę podać w jakim katalogu występuje taka lutownica;
•  Poz. 61: Podać parametry techniczne;
•  Poz. 62: Podać parametry techniczne;
•  Poz. 72: Podać wymiary pędzla;
•  Poz. 85: Podać producenta;
•  Poz. 91: Podać do czego będzie używana;
•  Poz. 92: Podać do czego będzie używana;
•  Poz. 93: Podać do czego będzie używana;
•  Poz. 94: Podać do czego będzie używana;
•  Poz. 95: Podać parametry techniczne;
•  Poz. 108: Co oznacza określenie "szczypce płaskie"?;
•  Poz. 109: Co oznacza określenie "szczypce gładki"?;
•  Poz. 110: Podać rodzaj szczypiec;
•  Poz. 111: Podać rodzaj szczypiec;
•  Poz. 123: Co zamawiający ma na myśli? Podać dokładnie przedmiot zamówienia;
•  Poz. 124: Co zamawiający ma na myśli? Podać dokładnie przedmiot zamówienia;
•  Poz. 125: Co zamawiający ma na myśli? Podać dokładnie przedmiot zamówienia;
•  Poz. 126: Podać dokładne wymiary, rodzaj materiałów niebezpiecznych lub symbol wg ADR;
•  Poz. 128 Podać przeznaczenie ADR oraz symbol wg oznaczeń ADR;
•  Poz. 132: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 133: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 134: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 135: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 136: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 137: Podać rodzaj, płaski czy krzyżowy;
•  Poz. 146: Podać dane techniczne, został podany kod z nieznanego bliżej katalogu;
•  Poz. 157: Został podany kod z nieznanego bliżej katalogu, podać dokładnie ukompletowanie oraz rodzaj narzędzi, dokładnie opisać żądaną skrzynkę;

2. Jak zamawiający zamierza w pozycjach 53, 54, 61, 62, 95, 96, 106, 146, 157, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy własne produktu lub jego symbol handlowy bądź kod producenta, umożliwić złożenie oferty zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3 Ustawy w kontekście podanego "pochodzenia" poprzez opis oraz art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 w związku z zapisem o "równym traktowaniu wykonawców" i "utrudnianiu uczciwej konkurencji" wobec braku możliwości zaoferowania produktu "równoważnego"?

Poniżej wyszczególniono nieprawidłowo opisany przedmiot zamówienia za pomocą symbolu handlowego lub kodu producenta:

•  Poz. 53: Użyto symbol handlowy "LOD-1/S U=6V";
•  Poz. 54: Użyto symbol handlowy " LU 5x4R";
•  Poz. 61: Użyto symbol handlowy "UM- 112" ;
•  Poz. 62: Użyto symbol handlowy "UM- 200" ;|
•  Poz. 95: Użyto symbol handlowy " PPT- 2" ;
•  Poz. 96: Użyto symbol handlowy "10A/250V";
•  Poz. 106: Użyto symbol handlowy "NWS B-2/200";
•  Poz. 146: Użyto kodu producenta "03.19.00";
•  Poz. 157: Użyto kodu producenta "KK 21-83-0643-249- 00" ;

Zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia a podał jedynie symbole handlowe lub kody producenta w poszczególnych pozycjach czym spowodował konieczność zaoferowania w ofercie przetargowej tylko produktów wskazanej Firmy ze względu na iż opisany w ten sposób przedmiot narzuca konieczność dostosowania oferowanego produktu o identycznych parametrach technicznych (sposób wykonania, zachowanie wszystkich rozmiarów, kształt, ilość elementów w zestawie, inne cechy charakterystyczne). Wobec tak wybranych przez Zamawiającego wyrobów poprzez "wskazanie producenta" braku możliwości zastosowania "produktów równoważnych" nie można zaproponować innego produktu niż szczegółowo opisany, ponieważ każda Firma produkuje wyroby podobne ale nie identyczne w oparciu o swoje Wzory Zastrzeżone.

Zastosowanie zatem takiego opisu przedmiotu w powyżej zamieszczonych pozycjach załącznika nr 1 do SIWZ nosi znamiona naruszenia art. 29 ust. 3 Ustawy w kontekście podanego "pochodzenia" poprzez opis oraz art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 w związku z zapisem o " równym traktowaniu wykonawców" i " utrudnianiu uczciwej konkurencji";

II. W związku z powyższym, wobec tak przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia oczekuję na:

•  1. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z punktem 1;
•  2. Umożliwienie zastosowania produktu równoważnego w opisanych pozycjach w punkcie 1.2;
•  3. Uznanie odpowiedzi jako modyfikacji SIWZ;
•  4. Określenie konieczności wprowadzenia zmian do "Opisu przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 5 "Formularz cenowy"

III. Jednocześnie przypominam o obowiązku Zamawiającego wynikającym z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. nr 19 poz. 177 ze zm.)"

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad 1.
•  Poz. 53 - Dane techniczne - U N = 6V, dioda 1W, światło pulsacyjne.

•  Poz. 55 - lutownica kolbowa
•  Poz. 56 - lutownica kolbowa
•  Poz. 61 - Pomiar prądów: stałych:50-100-300µA,1-3-10 mA; klasa:1, przemiennych: 1-3-10-30-100-300 mA; klasa: 2,5. Zakres częstotliwości podczas pomiarów prądów przemiennych 20...45...65...20 000 Hz. Pomiar napięć stałych: 30-100-300 mV, 1-3-10 V; klasa: 1. Pomiar napięć przem.: 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100-300 V 1 000 V; klasa: 2,5.Pomiar rezystancji: 0,01. Lub zbliżone parametry.
•  Poz. 62 - zakres - prąd zmienny 0-300V, prąd stały 0-300V, amperaż 60 µ A-0,3A, oporność 10 ?-10 k? lub zbliżone parametry .
•  Poz. 72 - pędzel z miękkim włosiem szer. 30 mm
•  Poz. 85 - podstawa do lutownicy kolbowej .
•  Poz. 91 - Pokrętło o średnicy 12 mm i długości 250 mm będzie służyło do pokręcania kluczem nasadowym,
•  Poz. 92 - Pokrętło o średnicy 8 mm i długości 150 mm będzie służyło do pokręcania kluczem nasadowym,
•  Poz. 93 - Pokrętło o średnicy 16 mm i długości 160 mm będzie służyło do pokręcania kluczem nasadowym,
•  Poz. 94 - Pokrętło o średnicy 20 mm i długości 400 mm będzie służyło do pokręcania klucze nasadowym,
•  Poz. 95 - tylko do pomiaru tranzystorów P-N-P, N-P-N
•  Poz. 108 - określenie szczypce płaskie oznacza, że na całej długości części roboczej są płaskie( bez otworu do cięcia np. drutu),
•  Poz. 109 - określenie szczypce gładkie oznacza, że na całej długości części roboczej są płaskie( bez otworu do cięcia np. drutu),
•  Poz. 110 - są to szczypce izolowane /"kombinerki"/ 100V z możliwością ciecia np. drutu w części roboczej,
•  Poz. 111- są to szczypce izolowane /"kombinerki"/ 100V z możliwością ciecia np. drutu w części roboczej,
•  Poz. 123 - Są to szczypce typu SEGERA,
•  Poz. 124 - szczypce zaciskowe uniwersalne 145 są to szczypce typu MORS,
•  Poz. 125 - szczypce zaciskowe uniwersalne 175 są to szczypce typu MORS,
•  Poz. 126 - Tablica metalowa o wymiarach 300 x 400 mm , materiały wg ADR klasy 3.
•  Poz. 128 - . Walizka ADR ( ADR - 99) - skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego a w niej:
- Kombinezon typu PROTEC -CE nr 0516 lub równoważny,
- Rękawice nitrylowe,
- Okulary ochronne typu CE nr 1243 lub równoważne,
- Aparat do płukania oka typu APO nr IL 1770/MM lub równoważny,
- Kamizelka ostrzegawcza PN EN 471 lub równoważna,
- Latarka nieiskrząca,
- Buty kwasoodporne,
- Półmaska typu SECURA 2000 CE lub równoważna,
- Pochłaniacz wielogazowy typu Ce lub równoważny.

•  Poz. 132 - jest to wkrętak montażowy płaski,
•  Poz. 133 - jest to wkrętak montażowy płaski,
•  Poz. 134 - jest to wkrętak montażowy płaski,
•  Poz. 135 - wkrętak płaski,
•  Poz. 136 - wkrętak płaski,
•  Poz. 137 - wkrętak płaski,
•  Poz. 146 - Zasilacz sieciowy stabilizowany, zakres 0 - 30V, 10A
•  Poz. 157 - Zestaw narzędzi nieiskrzących (mosiądz). Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego jednokomorowa o wymiarach 320x160x100, a w niej:
•  klucz nasadowy S8,
•  klucz nasadowy S12,
•  klucz nasadowy S17,
•  klucz nasadowy S10,
•  klucz nasadowy S13,
•  klucz nasadowy S11,
•  klucz nasadowy S14,
•  pokrętło klucza S8,
•  klucz nasadowy S19,
•  klucz nasadowy S27,
•  Kucz nasadowy S22,
•  Klucz nasadowy S30,
•  Klucz nasadowy S24,
•  Klucz nasadowy S32,
•  Pokrętło klucz S19 do S32,
•  Przecinak RDCa - NS 10x16x150 lub równoważny,
•  Przecinak RDCa - NS 10x20x200 lub równoważny,
•  Punktak RDTa 125A lub równoważny,
•  Wkrętak płaski 1,2x8-180
•  Młotek ślusarski 0,4 kg lub zbliżony.

Ad 2. i Ad 3. Zamawiający wprowadzi modyfikację do SIWZ.

 


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 30.04.2007 r.

oznaczenie sprawy: 13/D/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia  na DOSTAWĘ NARZĘDZI DO WYPOSAŻENIA POJAZDÓW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA
"OLMOT"
UL.15-GO GRUDNIA 12
78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ

Cena oferty brutto: 28.990,25 zł

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%).
Oferta uzyskała 100 pkt.

Powyższa informacja została umieszczona również na tablicy ogłoszeń JW 1879 dn.30.04.2007r.

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

 

Nr sprawy 13/D/2007

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa NARZĘDZI DO WYPOSAŻENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH zawarto umowę z firmą:

FIRMA U.H. P. "OLMOT"
UL.15-GO GRUDNIA 12
78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 23.05.2007r.

 

  

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam