Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 60 000 euro

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: 091 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa środków czystości zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

172, 212, 242, 245, 366

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

31.07 2007r .

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

•  Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.

•  Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów
Termin składania ofert: 23.05.2007r. godzina 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie Ogłoszenie                SIWZ SIWZ

Umowa Projekt umowy            Formularz Formularz cenowy
Trzebiatów, 18.05.2007r.

Jednostka Wojskowa 1879
ul. Zagórska 21
72-320 Trzebiatów
tel/fax: 091 38 71 315

 

Zawiadomienie o złożeniu protestu

Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu

 

Na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla Jednostki Wojskowej 1879 Trzebiatów został wniesiony protest przez Wykonawcę :

P.H.U. "SAGA" Adam Galas
ul. Św. Wojciecha 36
75-666 Koszalin
tel.fax. /094/ 340 57 37

protest (kopia w załączeniu)

W związku z powyższym wzywam Państwa do przyłaczenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i stronach portalu internetowego UZP.

W przypadku przyłączenia się przez Państwa do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu macie państwo obowiązek:

1) wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście,
2) wnieść zgłoszenie przystąpienia do Zamawiającego, a jego kopię jednocześnie przekazać wykonawcy wnoszącemu protest.

 

DOWÓDCA

Zał.:

Kopia protestu wniesionego przez:
P.H.U. "SAGA" Adam Galas
ul. Św. Wojciecha 36
75-666 Koszalin
tel.fax. /094/ 340 57 37


Ogłoszenie Kopia protestu
Informacja Zamawiającego

 

Zgodnie z art. 180 pkt.5 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2007r. do godz. 11.00.

Zamawiający informuje jednocześnie, że otwarcie ofert nastąpi dn. 28.05.2007r. o godz. 13.00
 

Trzebiatów, dnia 23.05.2007 r.

 

ODDALENIE PROTESTU

 

Na podstawie art.183ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oddalam protest na czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy środków czystości, złożony 18 maja 2007r. przez firmę P.H.U. SAGA" Adam Gałas w Koszalinie.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 18 maja 2007 roku, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości wpłynął protest firmy P.H.U. "SAGA" Adam Gałas dotyczący treści SIWZ. Podniesiono w nim, iż wymóg dołączenia do oferty "deklaracji zgodności producenta" narusza zasady postępowania określone przez ustawę Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jak również ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. Podkreślono przy tym, iż żadne przepisy nie wprowadzają powszechnego obowiązku wydawania deklaracji zgodności na produkty będące przedmiotem niniejszego postępowania. Wskazano jednocześnie na firmę "Tess" jako jedyną spełniającą wymagania, co w myśl twierdzeń protestu, narusza ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się do przywołanych zarzutów należy zauważyć, iż zadaniem zamawiającego jest określenie w treści SIWZ przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie pożądanych cech oraz odpowiednich jego parametrów. Temu celowi ma służyć określony w SIWZ obowiązek dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przedmiotowych. Formułując je zamawiający bierze pod uwagę wymaganą jakość, przeznaczenie produktu oraz kwotę, która może przeznaczyć na sfinansowanie zakupu. Kierując się tymi przesłankami umieszczono zatem specyfikacji wymóg dostarczenia deklaracji zgodności w odniesieniu do wyszczególnionych punktów formularza cenowego. Mając na uwadze potrzeby w zakresie przedmiotu zamówienia zamawiający uznał, iż tylko te produkty kwalifikują się do stosowania przez zamawiającego. Jakkolwiek obowiązujące przepisy nie formułują powszechnego obowiązku wydawania deklaracji zgodności na produkty będące przedmiotem postępowania co nie oznacza, iż zamawiający nie może wprowadzić takiego kryterium, celem precyzyjnego określenia pożądanych wymagań . Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do twierdzenia, iż zamawiający musi znacznie ograniczać kryteria przedmiotowe produktów a w konsekwencji dokonać zakupu nie odpowiadającego swoim potrzebom. Odnotować tutaj należy, iż to zadaniem zamawiającego jest określenie wymagań produktu wskazując na pożądane jego cechy oraz określić konieczne do załączenia dokumenty cechy te potwierdzające. Wynika to jednoznacznie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy . Wedle §2ust.1pkt6 w/w aktu prawnego zamawiający może żądać od wykonawcy zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zgodnie z powyższym uprawnionym było zatem żądanie dołączenia do oferty deklaracji zgodności.

W kwestii zarzutu naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wypada zauważyć, iż sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegający na umieszczaniu stosownych ogłoszeń na stronach internetowych, tudzież portalu urzędu zamówień publicznych gwarantuje możliwość udziału w nim wielu wykonawców. Wskazanie tym samym, na poparcie tezy protestu firmy "Tess" jako jedynej spełniającej wymagania SIWZ należy uznać za chybione. Wymóg ten bowiem spełnia, wedle wiedzy zamawiającego, również wielu innych wykonawców, szczególnie wobec ogólnego dostępu do informacji o postępowaniu oraz możliwości wzięcia w nim udziału. W tym stanie rzeczy przytoczona przez protestującego argumentacja nie może się ostać.

Zamawiający uznaje tym samym zarzuty przedstawione w proteście za bezzasadne i na tej podstawie protest oddala.

Trzebiatów , dn. 06.06.2007r.

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości

prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 1879 Trzebiatów w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: 15/D/2007 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIWO"
UL.WOJSKA POLSKIEGO 68 BL. 1/8
60-628 POZNAŃ

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ /Cena- 100%/ -
Oferta uzyskała 100 pkt. Cena oferty: 46.562,66 zł

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił (art. 92 ust.1 pkt 2) następujące oferty jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ oferty powinny odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia z formularza cenowego, jak również zawierać deklaracje zgodności .

1. OFERTA NR 1 FIRMY "8:12"CENTRUM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI UL.GDAŃSKA 145 85-022 BYDGOSZCZ - do oferty nie dołączono deklaracji zgodności poz.8;od poz.10 do 29 formularza cenowego oraz wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia o cechach technicznych innych niż w opisie przedmiotu zamówienia , pozycja 14 formularza cenowego / środek do mycia naczyń w zmywarkach w formie bloku 4,5 kg , natomiast wykonawca oferuje środek w postaci cieczy/.

2. OFERTA NR 3 FIRMY P.P.H. "TESS" ul. Gen. OKULICKIEGO 3 73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI - wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia o cechach technicznych innych niż w opisie przedmiotu zamówienia , pozycja14 formularza cenowego zamiast środka do mycia naczyń w zmywarkach w formie bloku 4, 5 kg oferuje środek w postaci proszku/granulatu w kapsule 4, 5 kg.

3. OFERTA NR 4 FIRMY "DAWEX " SP. Z O.O UL. BoWID 9 75-209 KOSZALIN - Nie dołączono do oferty deklaracji zgodności odnośnie poz.8 ; od poz.10 do 29 formularza cenowego.

4. OFERTA NR 6 FIRMY "SUTURA-MED."Sp.z o. o ul. Ks .BOGUSŁAWA X 44/3 70- 440 Szczecin Nie dołączono do oferty deklaracji zgodności odnośnie poz.8 ; poz.10 do 29 formularza cenowego.

Jak wynika ze SIWZ rzeczonego postępowania w jej pkt III 5 Zamawiający sformułował obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart charakterystyki i deklaracji zgodności w części oferowanego asortymentu. Firmy jak wyżej w złożonych ofertach nie przedłożyły deklaracji zgodności oraz zmieniły przedmiot zamówienia.

Okoliczność powyższa wskazuje , iż treść tak złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ, co w oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych skutkowało odrzuceniem ofert.

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 06.06.2007r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro.

 

Nr sprawy 15/D/2007

Na podstawie artykułu 4a ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 Euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI zawarto umowę z firmą:

"MIWO" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 68 BL. 1/8
60-628 POZNAŃ

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 2.07.2007r.

  

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam