Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 137 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: (091) 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 137 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 246, 251, 269, 284, 285, 287, 291, 292, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 332, 342, 343

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

31.12. 2007r .

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenia o:

1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy pzp.

2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177).

Zaświadczenia:

1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

•  Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.

•  Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem pisemnym.

8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył kwoty wadium (art. 45 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

(art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów

Termin składania ofert: 04.09.2007r godzina 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie Ogłoszenie                SIWZ SIWZ

Umowa Projekt umowy            Formularz Formularz cenowy

dotyczy: przetargu na części do pojazdów mechanicznych - nr sprawy:16/D/2007

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ o treści:

 1. poz.38 - pompa wody Mercedes 290GD - proszę podać na nadwozia lub nr katalogowy
 2. poz.39 - pompa wody Star 200,266 - proszę podać nr katalogowy/wąski czy szeroki pasek/
 3. poz.40 - pompa paliwa LUBLIN II Andoria z turbiną /p. wtryskowa/ - nr katalogowy
 4. poz.41 - pompa paliwa Mercedes 290GD- proszę podać nr nadwozia lub nr katalogowy
 5. poz.43 - pompa paliwa Star 200/266 /p. zasilająca/ - ma to być pompa paliwa czy p. zasilająca
 6. poz.44 - sprężarka pow. Star 200/266 - jaka HS17 czy HS19
 7. poz.46 - turbosprężarka Mercedes 290GD - nr nadwozia lub nr katalogowy
 8. poz.47 - turbosprężarka STAR-MAN - proszę podać nr katalogowy i jaki to typ samochodu
 9. poz.78 - rozrusznik Mercedes 290GD - nr katalogowy lub nr nadwozia
 10. poz.79 - rozrusznik Star-Man - nr katalogowy i dokładny typ samochodu
 11. poz.92 - głowica cylindrów z zaworami Mercedes 290GD - na nadwozia lub nr katalogowy
 12. poz.96 - miska olejowa z korkiem Mercedes 290GD - nr nadwozia lub nr katalogowy
 13. poz.100 - wałek rozrządu Mercedes 290GD - nr katalogowy lub nr nadwozia
 14. poz.103 - chłodnica Mercedes 290GD - nr katalogowy lub nr nadwozia
 15. poz.106 - pompa wody Mercedes 290GD - nr nadwozia lub nr katalogowy

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. poz.38 - nr podwozia WDB 461338-17-100166;
Ad. 2. poz.39 - wąski pasek
Ad. 3. poz.41 - nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad. 4. poz.42 - nr podwozia WDB 461338-17-100166.
Ad. 5. poz.43 - chodzi o pompę zasilającą
Ad. 6. poz.44 - sprężarka H-17
Ad. 7 poz.46 - nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad. 8. poz.47 - nr podwozia A266027419806
Ad. 9. poz.78 - nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad.10. poz.79 - typ samochodu STAR-MAN,
Ad.11. poz.92 - nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad.12. poz.96 - nr podwozia WDB461338-17-100166
Ad.13. poz.100-Nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad.14. poz.103- nr podwozia WDB 461338-17-100166
Ad.15. poz.106- Nr podwozia WDB 461338-17-100166

 Informacja Zamawiającego

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ /formularza cenowego / i przedłuża termin składania ofert do dnia 10.09.2007r. do godz. 11.00. (art. 38 pkt.4 , 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający informuje jednocześnie, że otwarcie ofert nastąpi dn. 10.09.2007r. o godz. 13.00


Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 11.09.2007 r.

oznaczenie sprawy: 16/D/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-MOTORYZACYJNE
"STAR-MOT"
UL.MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Cena oferty brutto: 69.680,00 zł

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ  (cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt

W postępowaniu wzięła również udział oferta firmy:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA
"OLMOT"
UL.15 GRUDNIA 12
78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ

Oferta uzyskała 77,19 pkt.

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.09.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 euro

 

Nr sprawy 16/D/2007

Na podstawie artykułu 95 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr. 19, poz. 197 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 137 000 euro , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych zawarto umowę z firmą:

P.U.H.M."STAR-MOT"
UL.MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 21.09.2007r.

  

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam