Strona glówna
Dowództwo
Rys historyczny
Wydarzenia
Przetargi
Placówka ZW
Klub garnizonowy
Kontakt

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o równowartości poniżej 137 000 euro


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
ul. Zagórska 21
72 - 321 Trzebiatów
tel. (091) 38 71 315
fax: (091) 38 71 315
www.jw1879.kol.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o równowartości poniżej 137 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych STAR-266, HONKER, LUBLIN zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla JW 1879 Trzebiatów.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV:
181, 246, 316, 342, 343

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

28.12. 2007r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania u referenta d/s zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 1879 w Trzebiatowie, ze strony internetowej www.jw1879.kol.pl  lub na pisemny wniosek wykonawcy przesłany pocztą, faxem lub złożony osobiście w siedzibie JW 1879. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający prześle SIWZ pocztą lub wyda Wykonawcy osobiście).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
5) przyjmują warunki zamówienia dotyczące: terminu realizacji poszczególnych dostaw, umowy, przetargu, SIWZ, płatności.

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Oświadczenia o:
1) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22ust. 1 ustawy    PZP.
2) nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz.1163) 177).
Zaświadczenia:
1) Zaświadczenie właściwego Naczelnika oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, podpisywania oferty i innych dokumentów ofertowych, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

  • Składane oferty i umowa tylko w formie pisemnej.
  • Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia przesyłane faxem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem pisemnym.

8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający nie wyznaczył  kwoty wadium (art. 45 pkt. 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych)

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów
Kancelaria Jawna
ul. Zagórska 21
72-321 Trzebiatów
Termin składania ofert: 04.12.2007r godzina 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2007r. o godz. 13.00 w sali odpraw   JW 1879.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Cena za wykonanie zamówienia -100 %

12. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

14. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia   dynamicznego systemu zakupów.

15. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM  AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
Ogłoszenie Ogłoszenie                SIWZ SIWZ

Umowa Projekt umowy            Formularz Formularz cenowy
Wybór najkorzystniejszej oferty

Trzebiatów dn. 05.12.2007 r.

oznaczenie sprawy: 18/D/2007

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH STAR-266, HONKER, LUBLIN

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jednostka Wojskowa 1879 działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TRANSTECH sp. jawna
ul. GRUNWALDZKA 207-209
85-451 BYDGOSZCZ

Cena oferty brutto: 31.399,75

Uzasadnienie wyboru:  Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ 
(cena 100%). - Oferta uzyskała 100 pkt.

W postępowaniu wzięły również udział oferty firm:

P.U.H.M. "STAR-MOT"
ul. MADALIŃSKIEGO 9
70-101 SZCZECIN

Oferta uzyskała - 95,73 pkt

F.U.H.P. "OLMOT"
ul. 15-GO GRUDNIA
78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ

Oferta uzyskała - 78,95 pkt

P.H.U. "STARKOP"
al. WYZWOLENIA 74 C
27-200 STARACHOWICE

Oferta uzyskała - 86,65 pkt

Powyższa informacja została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 euro

Nr sprawy 18/D/2007

Na podstawie artykułu 95 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Jednostka Wojskowa 1879 Trzebiatów ogłasza, że wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 137 000 euro , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych STAR-266, HONKER, LUBLIN zawarto umowę z firmą:

TRANSTECH Sp. jawna
Ul. GRUNWALDZKA 207-209
85-451 BYDGOSZCZ  

Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. (Cena - 100% )
Oferta uzyskała 100 pkt.

Trzebiatów, dn. 19.12..2007r. 

Jesteś naszym 11677 gościem.                        Wszelkie prawa zastrzeżone dla JW 1879. Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2006. © GM-Yedam